Fysioterapeuter i finnmarkskommuner: erfaringer med forholdet mellom innbyggernes behov, tilgjengelige ressurser og egen kompetanse.

Fysioterapeuter i finnmarkskommuner: erfaringer med forholdet mellom innbyggernes behov, tilgjengelige ressurser og egen kompetanse.

Fysioterapeuter er i dag er virksomme på mange arenaer i kommunehelsetjenesten. De yter et bredt spekter av tjenester til personer i alle aldre, fra kortvarig behandling til oppfølging av langvarige problemstillinger. Samhandlingsreformens profil tilsier at fysioterapeuters kompetanse er relevant også for fremtidens helsetjeneste i kommunene, hvor ambisjonen er sterkere vektlegging av helsefremming, forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og kronikeromsorg.

Finnmark er 48.000 kvadratkilometer stort – på størrelse med Danmark –, men har kun 75.000 innbyggere. Dette gjør det utfordrende å oppfylle det helsepolitiske målet om likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av bosted. Lave innbyggertall og lange avstander kan også gjøre det vanskelig for finnmarkskommunene å oppfylle samhandlingsreformens krav om å ta større ansvar for den samlede helsetjenesten og videreutvikle egne, mer spesialiserte tjenestetilbud. Myndighetene oppfordrer kommunene interkommunale samarbeid, men på grunn av avstander og lav befolkningstetthet kan slike løsninger vanskelig løse utfordringene i Finnmark.

10 av 19 kommuner i Finnmark har 2 eller færre årsverk. Små fagmiljøer og store krav til faglig spennvidde kan gjøre det utfordrende for fysioterapeuter å arbeide der. Mange fysioterapeuter må ta hånd om en stor variasjon av problemstillinger, samtidig som de befinner seg i fagmiljøer med få eller ingen kollegaer. Dette vil virke begrensende på fysioterapeutenes muligheter for faglig spesialisering, og høyner terskelen for å få drøftet faglige problemstillinger med kollegaer i det daglige. Slike forhold kan gjøre det utfordrende å møte befolkningens behov på en tilfredsstillende måte.

Formålet med forskningsprosjektet er å utforske forholdet mellom kommunenes ressurser til fysioterapi, innbyggernes behov og fysioterapeutenes prioriteringer, med utgangspunkt i erfaringene til fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter i finnmarkskommuner.

Studiens problemstillinger:

a)      Hvilke erfaringer har fysioterapeuter i finnmarkskommuner gjort seg med forholdet mellom innbyggernes behov, egen kompetanse og kommunenes ressurser til fysioterapi?

b)      Hvilke erfaringer har fysioterapeutene fra samarbeid med fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten, hva de opplever behov for støtte til og på hvilken måte de ønsker at samhandling skal foregå?

Undersøkelsens valgte metode er fokusgruppeintervju. Det er gjennomført til sammen 5 fokusgruppeintervju med grupper på 3-5 fysioterapeuter (n=21). Informantene ble valgt strategisk blant fastlønte og privatpraktiserende fysioterapeuter i kommuner i Finnmark. Kriteriet for inklusjon var minimum seks måneders praksis i den aktuelle kommunen. 13 av 19 kommuner i Finnmark er representert i undersøkelsen.

Studien er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og Helse Nord.

Prosjektleder: førsteamanuensis Siri Moe.

Prosjektmedarbeidere: universitetslektor Morten Nikolaisen, IHO og førsteamanuensis Cathrine Arntzen, IHO.
Ansvarlig for siden: Moe, Siri
Sist oppdatert: 24.01.2017 13:12