Relational insight. Stories of user involvement among mental health service users in northern Norway.

Relational insight. Stories of user involvement among mental health service users in northern Norway.

Relasjonell innsikt. Historier om brukermedvirkning blant brukere av psykiatriske tjenester i Nord-Norge. PhD-prosjekt.

Målet med studien var å undersøke brukernes innsikt i egen helse og behandling, og legge frem mulige tilnærminger som kan være til hjelp for å anerkjenne og nyttiggjøre seg av brukernes perspektiver i praksishverdagen i distriktspsykiatrien. Studien hadde et narrativt design.

Studien inneholder intervju med 30 brukere fra tre distriktspsykiatriske senter i Troms og Finnmark. Deltakernes fortellinger om innsikt og brukermedvirkning var i fokus. Studiens relevans var knyttet til hvordan innsikt kan anvendes i behandling, gjennom dialog i et narrativt orientert miljø, og på hvilken måte denne kunnskapen kan legge til rette for en aktivisering av brukermedvirkning.

Artiklene i studien omhandler alle dominerende fortellinger innenfor et sammensatt fagfelt som beveger seg i mange retninger. Artiklene ‘angriper’ innsikt og brukermedvirkning fra ulike perspektiver, og Klausen utvikler en ny forståelse av innsikt som begrep gjennom en analyse av brukernes fortellinger som samkonstruerte fortellinger i kontekst. Gjennom den narrative tilnærmingen får vi tilgang til å forklare innsikt som en relasjonell og dynamisk prosess, og ikke en egenskap som utelukkende bor inne i pasienten. Innsikt er en forutsetning for å kunne implementere brukermedvirkning.

Varighet: 2011-2016

Prosjektleder: Professor Geir Lorem, IHO, UiT.

Stipendiat i psykisk helse/emneredaktør Rita Kristin Klausen, Omsorgsbiblioteket, Senter for omsorgsforskning Nord, IHO.
Hovedveileder: professor/psykiater Svein Hausgjerd, Nord Universitetet

Biveiledere: Professor Geir Lorem, IHO, UiT og førsteamanuensis Marie Karlsson, Universitetet i Uppsala.