Relational insight. Stories of user involvement among mental health service users in northern Norway.

Relasjonell innsikt. Historier om brukermedvirkning blant brukere av psykiatriske tjenester i Nord-Norge. PhD-prosjekt.

Målet med studien var å undersøke brukernes innsikt i egen helse og behandling, og legge frem mulige tilnærminger som kan være til hjelp for å anerkjenne og nyttiggjøre seg av brukernes perspektiver i praksishverdagen i distriktspsykiatrien. Studien hadde et narrativt design.

Studien inneholder intervju med 30 brukere fra tre distriktspsykiatriske senter i Troms og Finnmark. Deltakernes fortellinger om innsikt og brukermedvirkning var i fokus. Studiens relevans var knyttet til hvordan innsikt kan anvendes i behandling, gjennom dialog i et narrativt orientert miljø, og på hvilken måte denne kunnskapen kan legge til rette for en aktivisering av brukermedvirkning.

Artiklene i studien omhandler alle dominerende fortellinger innenfor et sammensatt fagfelt som beveger seg i mange retninger. Artiklene ‘angriper’ innsikt og brukermedvirkning fra ulike perspektiver, og Klausen utvikler en ny forståelse av innsikt som begrep gjennom en analyse av brukernes fortellinger som samkonstruerte fortellinger i kontekst. Gjennom den narrative tilnærmingen får vi tilgang til å forklare innsikt som en relasjonell og dynamisk prosess, og ikke en egenskap som utelukkende bor inne i pasienten. Innsikt er en forutsetning for å kunne implementere brukermedvirkning.

Varighet: 2011-2016

Prosjektleder: Professor Geir Lorem, IHO, UiT.

Stipendiat i psykisk helse/emneredaktør Rita Kristin Klausen, Omsorgsbiblioteket, Senter for omsorgsforskning Nord, IHO.
Hovedveileder: professor/psykiater Svein Hausgjerd, Nord Universitetet

Biveiledere: Professor Geir Lorem, IHO, UiT og førsteamanuensis Marie Karlsson, Universitetet i Uppsala.

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 27.01.2017 14:13