Midler til næringslivsmentor

UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkeskommune har siden 2012 samarbeidet om en støtteordning for økt mobilitetet fra næringsliv til universitetet. Personmobilitetsordningen er finanisert av Forskningsrådprogrammet FORREGION.   Ordningen benevnes fra 2017 som «Næringslivsmentor», tidligere er andre navn benyttet.  Det lyses med dette ut midler til seks nye IIer-stillinger. Søknadsfristen er fredag den 3. mai 2019.

Ordningens hovedhensikt

  • tettere FoU-samarbeid mellom universitet og næringslivet
  • mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov
  • styrke forskningen i og for regione
  • få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø

Om ordningen:

Det kan søkes om midler til å engasjere en person fra primært en bedrift i Troms fylke til et fakultet eller institutt ved UiT Norges arktiske universitet.  Ordningen gjelder alle studiestedene ved UiT.  Inneværemde periode har Troms fylkeskommune følgende satsingsområder: reiseliv, rom/jord, leverandørindustri (petroleum-, maritim-, fiskeri- og havbruksleverandører) og marine ressurser.

 

Søknader innenfor andre fagområder kan vurderes.

Søkere med forretningsadresse utenfor Troms, kan i særskilte tilfeller/høy grad av relevans vurderes.

 

Det er institutt/fakultet som søker om næringslivsentor, ved bruk av søknadsskjema.

UiT lager en innstilling, og Troms fylkeskommune avgjør.

 

I utvelgelsen av prosjekter tas det hensyn til; relevans ifht satsområdene, forskningsfokus, konkrete målformulieringer og støtte i startegi til institutt, senter eller fakultet.  Søknaden skal signes instituttleder.

Nærmere retningslinjer, inkludert krav om rapportering osv., finnes i høyre marg.

 

Periode

Ett år med mulighet for forlenging i ett år.

 

Støttebeløp

Inntil kr 200 000 til lønns- og driftsutgifter.

 

Ansverlig for prosjektet:  Mette Ravn Midtgard

 

 Les mer om  "Ny næringslivsmentor ved UiT"

 

 


Ansvarlig for prosjektet: Mette Ravn Midtgard