VRI-midler til "professor II fra næringsliv"

UiT Norges arktiske universitet og VRI Troms har siden 2012 samarbeidet om en støtteordning for forskermobilitet, “Professor II fra næringsliv”. Hittil har 22 kandidater fra næringslivet hatt IIer-stillinger i UiTs fagmiljøer. Det lyses med dette ut midler til seks nye IIer-stillinger. Søknadsfristen er mandag 9. mai 2016.

 

Ordningens hovedhensikt

- tettere FoU-samarbeid mellom universitet og næringslivet

- mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov

- styrke forskningen i og for regionene

- få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø

Om ordningen:

Det kan søkes om midler til å engasjere en fagperson fra næringslivet i Troms fylke til UiTs fagmiljøer, fortrinnsvis innenfor VRI Troms’ satsingsområder: maritim- og petroleumsrelatert leverandørindustri og reiseliv.

Søknader innenfor andre fagområder eller bedrifter med forretningsadresse i andre fylker kan også vurderes.

Midlene kan brukes til alle typer stillinger (bl.a. professor II, førsteamanuensis II, forsker II, rådgiverkoder osv). Det understrekes at for å bli ansatt i professorkode gjelder helt normale bedømmelsesregler.

I utvelgelsen av prosjekter tas det hensyn til at begge kjønn skal representeres blant de som tilsettes.

Nærmere retningslinjer, inkludert krav om rapportering osv, finnes i høyre marg.

 

Periode

Ett år med mulighet for forlenging i ett år.

 

Støttebeløp

Inntil kr 200 000 til lønns- og driftsutgifter.

 

 


Ansvarlig for prosjektet: Marit Martinsen Dahle

Skip to main content