VRI-midler til "professor II fra næringsliv"

Denne siden omhandler forskermobilitetsordningen “Professor II fra næringsliv”, var i drift i peroden 2012-2016. Totalt hadde 28 personer fra næringslivet IIer-stillinger i UiTs fagmiljøer.  Ordningen videreføres som NæringslivsmentorVIT Troms.

 

Ordningens hovedhensikt

- tettere FoU-samarbeid mellom universitet og næringslivet

- mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov

- styrke forskningen i og for regionene

- få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø

Om ordningen:

Det kan søkes om midler til å engasjere en fagperson fra næringslivet i Troms fylke til UiTs fagmiljøer, fortrinnsvis innenfor VRI Troms’ satsingsområder: maritim- og petroleumsrelatert leverandørindustri og reiseliv.

Søknader innenfor andre fagområder eller bedrifter med forretningsadresse i andre fylker kan også vurderes.

Midlene kan brukes til alle typer stillinger (bl.a. professor II, førsteamanuensis II, forsker II, rådgiverkoder osv). Det understrekes at for å bli ansatt i professorkode gjelder helt normale bedømmelsesregler.

I utvelgelsen av prosjekter tas det hensyn til at begge kjønn skal representeres blant de som tilsettes.

Nærmere retningslinjer, inkludert krav om rapportering osv, finnes i høyre marg.

 

Periode

Ett år med mulighet for forlenging i ett år.

 

Støttebeløp

Inntil kr 200 000 til lønns- og driftsutgifter.

 

 


Ansvarlig for prosjektet: Marit Martinsen Dahle