Trivsel i skolen

Trivsel i skolen

Gir større skoleklasser dårligere psykososialt miljø? Dette  prosjektet undersøker om sammenslåingen av klasser på en Tromsøskole har påvirket elevenes psykososiale miljø og læringsmiljø.


 

(Illustrasjonsfoto. Colourbox.com)

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at Tromsø kommune har besluttet at flere skoler på grunn av økonomi og synkende elevtall må slå sammen klasser for å spare penger. En slik sammenslåing medfører omstrukturering av elever og klasser.

 I Kapittel 9a i opplæringsloven er det formulert "alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Et godt skolemiljø er viktig for læring, og kapittel 9a er det nærmeste eleveene kommer en "arbeidsmiljølov" (barneombudet.no). Et godt arbeidsmiljø for elevene (og lærerne) skaper et inkluderende og trygt skolemiljø.

Mål og forskningsmetoder

I dette prosjektet er det overordnede målet å undersøke sammenhengen mellom klassestørrelse og psykososialt miljø i skolen. For å undersøke dette har vi intervjuet lærere ved en skole i Tromsø. Tema som vi studerer er: klassemiljø, arbeidsro i klassen, samt andre sider ved skolehverdagen. Videre har vi gjennomført en kartlegging om hvordan elevene opplever skolehverdagen sin i før denne sammenslåingen (T0: vår-13), rett etter (T1: høst-13), og etter et år (T2: vår-14), for å evaluere hvordan læringsmiljøet utvikler seg.

Prosjektgruppe: Camilla Lauritzen, Frode Adolfsen, Lene Mari Rasmussen og Astrid Strandbu.

Tidsplan: 2013- 2014

Samarbeidspartner: En barneskole i Tromsø.

Artikler: 

https://psykologisk.no/sp/2015/12/e16/

https://www.idunn.no/np/2016/01/omorganisering_og_flere_elever_i_klassen_-_pedagogiske_kons
Ansvarlig for siden: Lauritzen, Camilla
Sist oppdatert: 01.06.2017 14:50