Helsefak 2014-2020

Helsefak 2014-2020

Planperioden for nåværende strategisk plan utløper ved årsskiftet 2013/14 og gjør at det er nødvendig å starte en prosess med utforming av en ny Strategisk plan for 2014-2020. Planperioden samsvarer med Strategisk plan for UiT.

Det helsevitenskapelige fakultet har ca 2750 studenter på bachelor, master og videreutdanning, nær 300 PhD-studenter og ca 800 årsverk. Helsefak var en nyskapning etter forrige fusjon med Høgskolen i Tromsø ved at den samlet “alle” helseprofesjonsutdanningene ved et fakultet. Den nye fusjonen med Høgskolen i Finnmark utvider vår virksomhet til også å omfatte sykepleierutdanningen i Finnmark, og vi vil også ta dette fylket i større grad i bruk som praksisarena for våre studenter.

Ny strategiplan for det UiT skal ut på høring i februar og er planlagt endelig ferdigstilt i mars 2014. Fakultetets strategiske plan må ta hensyn til føringer gitt i denne. Følgelig kan ikke planen sluttbehandles av fakultetsstyret før mai 2014.

Fakultetsstyrets leder har i dialog med dekan og fakultetsdirektør gitt signaler om at tilnærmingen i ny strategiplan bør fokuseres på søylene utdanning og forskning og være mer overordnet enn tidligere.

Referater arbeidsgruppe forskning Referater arbeidsgruppe utdanning
Presentasjon fra Kick-off v/ Grimsgård Presentasjon fra Kick-off v/ Njølstad
   Team og undergrupper
   Resymé av 1.gruppemøte 26.11.13
   Resyme Læringsmiljø
   1.Resyme fra arbeidsgruppe Studieporteføljen
   2.Resyme arbeidsgruppe Studieplanforteføljen
   1.Resyme av arbeidsgruppe Lærerkompetanse
   2.Resyme Lærerkompetanse
   Innspill fra studieplansjef medisin


Strategiplan Helsefak 2020

Grunnlagsdokumenter

Prosjektplan

Tips og råd til stragetiarbeid 2014-2020

UiT2020

Strategi Helsefak 2010-2013

UiTs sentrale strategi- og styringsdokumenter

Utdanning for velferd

Helsefaks utdanningsmelding 2011/2012

Fagevaluering NFR

Oppfølging av NFRs fagevaluering; arbeidsgruppe humanmedisin og helsefag

Oppfølging av NFRs fagevaluering;arbeidsgruppe biologiske fag

Innspill fra lederseminar i Malangen

Innspill fra administrasjonens Høstseminar

Du kan bidra

Innspill?

Kom gjerne med innspill, forslag, ros, ris eller generell tilbakemelding til strategiprosessen ved Helsefak. E-posten du sender her går til leder og sekretær for begge gruppenene, altså Sameline Grimsgård, Ståle Liljedal, Inger Njølstad og Elin Skog. Disse bringer ditt innspill inn i rett gruppe for diskusjon.

Her finner du skjema for innspill og tilbakemeldingerAnsvarlig for siden: Sundsfjord, Arnfinn Ståle
Sist oppdatert: 04.10.2016 15:18