Helsefak 2014-2020

Planperioden for nåværende strategisk plan utløper ved årsskiftet 2013/14 og gjør at det er nødvendig å starte en prosess med utforming av en ny Strategisk plan for 2014-2020. Planperioden samsvarer med Strategisk plan for UiT.

Det helsevitenskapelige fakultet har ca 2750 studenter på bachelor, master og videreutdanning, nær 300 PhD-studenter og ca 800 årsverk. Helsefak var en nyskapning etter forrige fusjon med Høgskolen i Tromsø ved at den samlet “alle” helseprofesjonsutdanningene ved et fakultet. Den nye fusjonen med Høgskolen i Finnmark utvider vår virksomhet til også å omfatte sykepleierutdanningen i Finnmark, og vi vil også ta dette fylket i større grad i bruk som praksisarena for våre studenter.

Ny strategiplan for det UiT skal ut på høring i februar og er planlagt endelig ferdigstilt i mars 2014. Fakultetets strategiske plan må ta hensyn til føringer gitt i denne. Følgelig kan ikke planen sluttbehandles av fakultetsstyret før mai 2014.

Fakultetsstyrets leder har i dialog med dekan og fakultetsdirektør gitt signaler om at tilnærmingen i ny strategiplan bør fokuseres på søylene utdanning og forskning og være mer overordnet enn tidligere.

Referater arbeidsgruppe forskning Referater arbeidsgruppe utdanning
Presentasjon fra Kick-off v/ Grimsgård Presentasjon fra Kick-off v/ Njølstad
   Team og undergrupper
   Resymé av 1.gruppemøte 26.11.13
   Resyme Læringsmiljø
   1.Resyme fra arbeidsgruppe Studieporteføljen
   2.Resyme arbeidsgruppe Studieplanforteføljen
   1.Resyme av arbeidsgruppe Lærerkompetanse
   2.Resyme Lærerkompetanse
   Innspill fra studieplansjef medisin





Ansvarlig for siden: Arnfinn Sundsfjord
Sist oppdatert: 04.10.2016 15:18

Strategiplan Helsefak 2020

Grunnlagsdokumenter

Prosjektplan

Tips og råd til stragetiarbeid 2014-2020

UiT2020

Strategi Helsefak 2010-2013

UiTs sentrale strategi- og styringsdokumenter

Utdanning for velferd

Helsefaks utdanningsmelding 2011/2012

Fagevaluering NFR

Oppfølging av NFRs fagevaluering; arbeidsgruppe humanmedisin og helsefag

Oppfølging av NFRs fagevaluering;arbeidsgruppe biologiske fag

Innspill fra lederseminar i Malangen

Innspill fra administrasjonens Høstseminar

Du kan bidra

Innspill?

Kom gjerne med innspill, forslag, ros, ris eller generell tilbakemelding til strategiprosessen ved Helsefak. E-posten du sender her går til leder og sekretær for begge gruppenene, altså Sameline Grimsgård, Ståle Liljedal, Inger Njølstad og Elin Skog. Disse bringer ditt innspill inn i rett gruppe for diskusjon.

Her finner du skjema for innspill og tilbakemeldinger