Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis

– et aksjonsforskningsprosjekt ved Helsefak, Universitetet i Tromsø. Prosjektleder Bente Norbye

Forskningsgruppe for utdanning ved Institutt for helse og omsorgsfag har prosjektansvar for pilotprosjektet som skal gjennomføres i perioden 2013 - 2016. Prosjektet er finansiert av Det Helsevitenskapelige Fakultet og Institutt for Helse og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er en læringsform der studenter fra ulike profesjonsutdanninger lærer sammen og får innsikt i andres kompetanse og dermed også bedre forståelse av sin egen. Rolleforståelse og evne til samhandling er sentrale mål, der studenten skal læreav, om og med hverandre. Kunnskap om egen kompetanse ligger i bunnen for å utvikle forståelse for hva andre profesjoner kan bidra med i en samhandlingssituasjon knyttet til et pasientforløp.

Tverrfaglig samarbeid er viktig for brukere med sammensatte behov for helsetjenester, og er av stor betydning der brukeren vil ha behov for tjenester over tid. Det er antatt at samarbeidslæring kan gi større læringsutbytte for studentene enn om de gjennom studieforløpet ikke øver på reelle samhandlingssituasjoner med studenter fra andre helseprofesjonsutdanninger. Det er derfor viktig å legge til rette for at studentene skal utvikle samarbeidskompetanse og erfarer betydningen av tverrprofesjonell samhandling i studietiden. Samhandlingsreformen utfordrer helsetjenestene til å ha et sterkere fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og bedre samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Fire profesjonsutdanninger

Med utgangspunkt i fire av profesjonsutdanningene ved Helsefak; medisinerutdanningen, ergoterapi-, fysioterapi- og sykepleierutdanningen skal studentene delta i en felles klinisk praksisperiode og samarbeide om behandling og pleie av brukere av helsetjenesten. Veiledningen skal være tverrfaglig og fokusere på hvordan studentene fagspesifikt bringer inn egen profesjonskompetanse i samarbeid med andre profesjoner. Interaksjonen med hverandre i læresituasjonen er også i fokus.

Samarbeid mellom distriktshelsetjeneste i Troms og Universitetet i Tromsø ved Det helsevitenskapelige Fakultet

Prosjektet er et samarbeid mellom fire av profesjonsutdanningene og forskningsgruppen for helseprofesjonsutdanning ved UiT, Distriktsmedisinsk senter for Midt – Troms, Finnsnes (interkommunal tjeneste for Midt -Troms kommunene) og kommunal helsetjeneste i  Bardu kommune. Linköpings universitet – Hälsouniversitet vi delta med sin kompetanse og erfaring innen tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Aksjonsforskningsdesign

Aksjonsforskningsprosjektet har som mål å forbedre helseprofesjonsutdanningene knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid og få prosesskunnskap knyttet til hvordan vi kan etablere disse nye praksisarenaene.  For helsetjenestene og for utdanningene vil det være viktig å gå i et samarbeid for å utvikle gode læringsmiljø for tverrfaglige studentgrupper der studentene gis mulighet for å samarbeide om reelle pasientforløp. Samarbeidet med helsetjenesten i å utvikle nye tverrfaglige praksisarenaer vil gi viktig prosesskunnskap om hvordan vi kan etablere praksisarenaer også i andre helsetjenester.  

Aksjonsforskningen er syklisk der hver fase gjennomgår grundige kartlegginger, datainnsamling, analyse og fremlegger foreløpige resultater ved hjelp av logg, workshop, seminar og fokusgruppeintervju. Funnene og refleksjonene danner grunnlag for forbedringer i neste fase av prosjektet. Disse prosessene vil foregå både i helsetjenesten og ved de ulike profesjonsutdanningene. Slik vil vi som utdanningsinstitusjon i samarbeid med helsetjenesten få kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for og stimulere til tverrfaglig samarbeidslæring i helsetjenesten. 

Målet med aksjonsforskningen er å få kunnskap om hvordan vi best kan styrke studentenes evne til tverrfaglig samarbeid når de kommer ut i yrkesfeltet.

Ressurser i prosjektet

  • Prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra hver av profesjonsutdanningene
  • En stipendiatstilling  
  • Kombinerte stillinger der helsepersonell får tid og rom til å delta i utviklingen og veiledningen av studentene
  • Samarbeid med Linköpings Universitet

Prosjektperiode 2013 – 2016

Fase 1

Forankring og kickoff

Stipendiat utlysning

Etablere kombinerte stillinger

Rekruttere studenter

Forberede praksis 

Fase 2

Tverrfaglige studentgrupper i første felles praksis i Bardu og Lenvik

Datainnsamling

Analysere data

Presenterer funn

Planlegge forbedringer og justeringer i samarbeid mellom helsetjeneste og utdanning

Fase 3

Nye tverrfaglige studentgrupper i felles praksis

Datainnsamling

Analysere data

Presentere funn

Planlegge forbedringer og justeringer i samarbeid mellom helsetjeneste og utdanning

Fase 4

Utvikling av modell for tverrfaglig samarbeidslæring, fremlegge anbefalinger og potensiale for implementering ved profesjonsutdanningene ved det Helsevitenskapelige Fakultet.


Ansvarlig for prosjektet: Bente Norbye