Familie- og nettverksarbeid i statlige barnevernsinstitusjoner

Familie- og nettverksarbeid i statlige barnevernsinstitusjoner

Målet med denne studien er å undersøke hvilke arbeidsmetoder som brukes på familie- og nettverksavdelingene ved de statlige barneverninstitusjonene i helseregion nord og om arbeidsmetodene samsvarer med problemene til beboerne, de ansattes kompetanse og aktuelle sosiale og kulturelle sider ved institusjonene.

Et vitenskapelig mål er å bidra til forståelse av institusjonenes betydning som del av det velferdsstatlige barnevernet. Studien ønsker å belyse hvordan de ansatte ved familie-/nettverksavdelingene selv rapporterer om tidsbruk, arbeidsforhold og behandlingsmetodikk i den praktiske hverdagen på avdelingene der de er ansatt.

Viktige forskningsspørsmål er:

(1) hvilket kunnskapsgrunnlag arbeider de ut fra?

(2) hvilken betydning har erfaring og skjønn i arbeidet?

(3) tidsforbruk på de ulike arbeidsoppgavene

(4) hvilke kontekstuelle forhold innvirker på arbeidet de gjør?

Alle de 11 statlige barneverninstitusjonene i helseregion nord har blitt invitert til å delta i undersøkelsen. Samtlige fagansatte besvarte en questbackundersøkelse i 4 omganger. Et tverrfaglig utvalg på 3-5 personer fra hver institusjon deltok i fokusgruppeintervjuer som ble gjennomført i telestudio og fullført i januar 2012.

Høsten 2012 og 2013 er planen å publisere resultater fra undersøkelsen i form av artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.