Bruk av talspersoner i fylkesnemnda

Bruk av talspersoner i fylkesnemnda

Denne undersøkelsen har som formål å undersøke omfanget av bruk av talspersoner i forbindelse med behandling i fylkesnemnd og i hvilket omfang barnets synspunkt samsvarer med utfallet av saken.

 

Barnevernet fremmer saker om omsorgs og hjelpetiltak for fylkesnemndene for barnevern. Barn har i henhold til barnevernloven en rett til å få sagt sin mening før beslutninger fattes. Yngre barn møter som hovedregel ikke selv i nemnda men kan få oppnevnt en talsperson som etter samtale med barnet fremmer barnets synspunkt.

I forbindelse med endring av forskrift for talspersonordning for fylkesnemnda, presentert høsten 2011, kommer det fram at det mangler sentral forskningsbasert kunnskap om praktisering og betydning av denne ordningen.  Gjennom en arkiv studie av  200 saker undersøker RKBU i hvilket omfang talspersoner oppnevnes og hvordan barnets synspunkt slik det framgår av talspersonrapporter samsvarer med vedtaket i saken. 

Gjennomføring og utvalg

Undersøkelsen gjennomføres som en arkivstudie med gjennomgang av saksdokumenter som følger fylkesnemndas saksbehandling. Fra saksdokumentene registreres opplysninger om saken og partenes påstander samt om barnet og barnets synspunkt.  

 Utvalget består av 240 saker ført for fylkesnemnda i 2011 der barnet er mellom 7 og 15 år og der barnevernets påstand er vedtak etter §4-12, omsorgsovertakelse. Dette kan være begrunnet i:

a) alvorlige mangler i barnets omsorg
b) særlig behov for behandling eller opplæring
c) mishandling eller overgrep i hjemmet, eller 
d) fare for barnets helse eller utvikling.

 Saker der vedtak etter §4-12 påstås opphevet inkluderes også. Godkjenning av akuttvedtak eller saker etter § 4-24 ekskluderes. Det trekkes et tilfeldig utvalg saker fra 5 forskjellige fylkesnemnder.

 Det gjennomføres bi-variate analyser av sammenheng mellom følgende variabler:  Oppnevnt talsperson, alder, kjønn, etnisitet, sakstyper, barnevernets påstander, private parters påstander, og vedtak. Det gjennomføres blokkvise regresjonsanalyser for å undersøke hvilke faktorer som predikerer: hvorvidt talsperson oppnevnes og hvorvidt vedtak om bosted er i tråd med barnets synspunkt, samt hvorvidt vedtak om samvær er i tråd med barnets synspunkt.