Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Prosjektet berører forholdet mellom det offentlige og det private i omsorg for barn. Dette prosjektet springer ut av forskningsgruppens etablerte forskningsområder slektsfosterhjem, barns rett til deltakelse og familieråd.

Illustrasjonfoto: Colourbox
Forskningsspørsmål
  • Hva er barn og ungdommers erfaringer med deltakelse i familierådet?
  • Hvilke sammenhenger finnes mellom deltakelse og barnets psykisk helse?
  • Utforskning av støttepersonens rolle i familieråd.
  • Hvordan er far og fars families engasjement etter familieråd?
  • Hvilke erfaringer gjør saksbehandlere i barnevernet om ivaretakelse av barnets beste og barnets deltakelse ved bruk av familierådsmodellen?


Forskningsmetoder og informanter

Datainnsamlingen startet opp høsten 2011 og ble avsluttet våren 2016. Det ble samlet inn data fra 92 familieråd. Informantene i prosjektet er barn, foreldre, fosterforeldre, barnets støtteperson fra familierådet, familierådets uavhengige koordinator og saksbehandlere i barnevernet. Informantene rekrutteres fra kommuner over hele landet der Barne- ungdoms og familiedirektoratet tar i bruk familieråd i fosterhjemsarbeid. Dataene blir samlet inn på flere tidspunkt og i saker som omhandler barn i alderen 0 - 20 år. I prosjektet anvender vi både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Se presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen i rapporten Familieråd i fosterhjemsarbeid.

Prosjektleder er Renee Thørnblad. Øvrige forskere på prosjektet i dag er: Ketil Lenert Hansen, Svein Arild Vis, Merete Saus, Reidunn Håøy Nygård og Anne-Kari Johnsen. 

 

PUBLIKASJONER

Rapport om forskningsprosjektet
Familieråd i fosterhjemsarbeid

 

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift:

Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020; Volum 97 (1). ISSN 0800-1014.s 40 - 57.s doi: https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-04.s (Munin).

Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Is family group conferencing a culturally adequate method outside the origin of New Zealand? A systematic review. Social Work & Social Sciences Review 2019; Volum 20 (1). ISSN 0953-5225.s 42 - 72.s doi: 10.1921/swssr.v20i1.1164.

Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Swanson, Shanley. Conceptualization of Culture and Ethnicity within Social Work in Two Indigenous Communities: Implications for Culturally Adequate Social Work. (fulltekst) Journal of Comparative Social Work 2018; Volum 13 (2). ISSN 0809-9936.s 1 - 27.s doi: 10.31265/jcsw.v13i2.174.s (Munin).

Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen (2017)
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern.

Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve;  Strandbu, Astrid (2017) 
Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern.

Nygård, Reidunn Håøy og  Saus, Merete (2016)
Emphasizing indigenous communities in social work research ethics. Sage Journals.

Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Emphasizing indigenous communities in social work research ethics. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 666 - 678.s doi: 10.1177/0020872816646815.s (Munin).

Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy; Jenssen, Toril Synnøve (2015)
Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway. European Journal of Social Work.

Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy (2014)
Saksbehandleres dilemmaer - Utfordringer vedrørende barns deltakelse i familieråd om fosterhjem. Fontene forskning.

 

Bokkapittel

Toril Synnøve Jenssen og Marcela Douglas (2018). Barnevernets fagkunnskap i med familieråd. I Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane (red), Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren Bergen, Fagbokforlaget.

Strandbu & Vis (2016). Barnets deltakelse i beslutningene. I Christiansen & Kojan (red), Beslutninger i barnevernet. Oslo, Universitetsforlaget.

Medieoppslag

Jenssen, Toril Synnøve.  Familieråd, det beste for barnet. Dagbladet 2015.
Ansvarlig for siden: Thørnblad, Renee
Sist oppdatert: 09.11.2022 09:14