Familieråd i fosterhjemsarbeid

Dette prosjektet springer ut av forskningsgruppens etablerte forskningsområder slektsfosterhjem, barns rett til deltakelse og familieråd. Prosjektet berører forholdet mellom det offentlige og det private i omsorg for barn.

Målsettingen i prosjektet er å utvikle kunnskap om:

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

1) hvordan det går med barna der familieråd ble anvendt som beslutningsmodell
2) hvilke erfaringer har ulike berørte parter ved bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid 
3) samarbeid i det private nettverket og mellom det offentlige og det private etter familierådet.

Forskningsspørsmål

  • Hva er barn og ungdoms forventninger og erfaringer med deltakelse i familierådet?
  • Hvilken betydning har barn og ungdoms deltakelse for utfall av familierådet?
  • Hvilke sammenhenger finnes mellom grad av deltakelse og barnets psykisk helse?
  • Hvor mange plasseres i slekt og nettverk etter familieråd?
  • Hvordan er far og fars families engasjement etter familieråd?
  • Hva kjennetegner barn og familier der det blir plassering i slekt og nettverk og der det blir andre typer plasseringer?
  • Hvilke erfaringer gjør saksbehandlere i barnevernet om ivaretakelse av barnets beste og barnets deltakelse ved bruk av familierådsmodellen?
  • Hvordan går det med barn som plasseres i slekt og nettverk og andre fosterhjem?

 Forskningsmetoder og informanter

I prosjektet anvender vi både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Det samles inn data fra 110 familieråd. Informantene i prosjektet er barn, foreldre, fosterforeldre, barnets støtteperson fra familierådet, familierådets uavhengige koordinator og saksbehandlere i barnevernet. Informantene rekrutteres fra kommuner over hele landet der Barne- ungdoms og familiedirektoratet tar i bruk familieråd i fosterhjemsarbeid. Datainnsamlingen startet opp høsten 2011. Data samles inn på flere tidspunkt og i saker som omhandler barn i alderen 0 - 20 år.

Forskningsgruppen består av prosjektledere er Astrid Strandbu og Renee Thørnblad. Øvrige forskere på prosjektet er Amy Holtan, Svein Arild Vis, Toril Jenssen og Merete Saus. I tillegg er stipendiatene Anne-Kari Johnsen og Reidunn Håøy Nygård tilknyttet prosjektet.

Arbeidstitler på stipendiatprosjektene er:

Anne-Kari Johnsen: Family Group Conference  in Foster Care. Children and  adolescents` experiences of participation

Reidunn Håøy Nygård: Child Welfare Services for Indigenous Populations: A Comparative analysis of Family Group Conference and family work among Indigenous People in Norway and North America

 


Ansvarlig for prosjektet: Astrid Strandbu

Skip to main content