Integrering av kulturkompetanse

Integrering av kulturkompetanse

I dette prosjektet er målsettingen å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Kultur i barnevernet

Utfordringen for barnevernet er å finne ut hvordan kultur kan integreres i praksis på en måte som både er barnevernfaglig adekvat og kultursensitiv.Formålet er å undersøke hvorvidt barnevernet har integrert og utviklet en praksis preget av kulturell kompetanse, og ut i fra dette danne et bilde av det faglige nivået på virksomhetens kulturkompetanse. En videreføring av dette vil på sikt være å bruke datamaterialet for å danne et evalueringsverktøy i arbeidet med kulturkompetanse i barnevernets praktiske arbeid. Dette prosjektet overlapper i stor grad med prosjektet “Kulturkompetanse i barnevernet” som i hovedsak er rettet mot minoritetsgrupper.

Selve gjennomføringen av prosjektet vil foregå ved hjelp av to metoder. Den ene er en kvantitativ undersøkelse hvor det sendes ut en nettbasert spørreundersøkelse til barnevernsansatte i både kommunal og statlig sektor med hovedvekt på områder med samiske brukere. Den andre metoden er feltarbeid. Her vil man gå inn i barnevernet og se hvordan de arbeider med kultur, og foreta dybdeintervjuer som et supplement til den kvantitative spørreundersøkelsen.  

Et kultursensitivt barnevern

Et kultursensitivt barnevern (samisk)
Ansvarlig for siden: Saus, Merete
Sist oppdatert: 14.12.2022 08:39