Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

Ungsinn.no er en nettside med oversikt over tiltak for barn og unges psykiske helse. Prosjektet har som mål å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode, virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og som forebygger psykiske vansker.

Foto: Colourbox

Gode, virksomme tiltak
Det er bred enighet om viktigheten av å kunne tilby gode forebyggende tiltak som sørger for at færre barn opplever å få psykiske plager. Om barn allerede har fått vansker, er det avgjørende å komme til med gode behandlingstiltak tidlig i utviklingsforløpet. Samtidig er det en erkjennelse at vi har for dårlig kunnskap om effekten av mange tiltak. Det gjør det vanskelig for praksis å velge hvilke tiltak de skal tilby, og det gjør det vanskelig for myndigheter og andre ekspertmiljøer å gi konkrete anbefalinger til tjenestene om hvilke tiltak som bør implementeres.

Uavhengige beskrivelser og vurderinger
På Ungsinn finner man uavhengige presentasjoner av tiltak. Det kan både være helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og behandlingstiltak. Tiltaksbeskrivelsene gir praktisk og nyttig informasjon, og det standardiserte formatet legger til rette for sammenligninger. For at det skal være enkelt å orientere seg om hvor godt dokumentert effekten av de ulike tiltakene er, er hvert tiltak vurdert og klassifisering etter fastsatt kriterier. Tiltakene er klassifisert som potensielt virksomme, sannsynlig virksomme, funksjonelt virksomme eller dokumentert virksomme.

For fagpersoner og beslutningstakere
Ungsinn tilbyr informasjon som kan være en del av kunnskapsgrunnlaget i viktige beslutninger om implementering, spredning og evaluering av tiltak. Nettsiden retter seg derfor primært mot fagpersoner og beslutningstakere i tjenesteapparatet, men sentrale myndigheter, ideelle organisasjoner og forskningsmiljøer antas og å ha nytte av nettsiden.

Samler kontinuerlig inn nye tiltak
Ungsinn er etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet og er utviklet i samarbeid med organisasjonene Voksne for barn, Rbup Øst og Sør, RBUP Midt-Norge og RBUP Vest. I utviklingsprosessen har det og vært kontakt med Netherlands Youth Institute som har en tilsvarende database. Det kommer kontinuerlig ut nye presentasjoner og eksisterende beskrivelser oppdateres.

 

Mer informasjon finnes på Ungsinn.no.

 

 

Ungsinn_infohefte (Bredde: 180px) Ungsinnbrosjyre (Bredde: 180px) Ungsinn_brosjyre_eng (Bredde: 180px)

 

Prosjekttittel: Ungsinn
Prosjektleder: Helene Eng
Prosjektgruppe: Monica Martinussen, Willy-Tore Mørch, Charlotte Reetdz, og Helene Eng
Redaktør: Monica Martinussen
Ungsinnforfattere: Monica Martinussen, Willy-Tore Mørch, Charlotte Reetdz, Simon-Peter Nuemer, Christopher Bratt, Merete Saus, Tormod Rimehaug, Sturla Fossum,  John Kjøbli, Camilla Lauritzen, Hege Kornør, Helene Eng, Henrik Natvig, Marit Hafting, May Britt Drugli, Øyvind Kvello, Ragnhild Bjørknes, Stein Erik Ulvund og Svein Arils Vis,
Ungsinnpanel: Willy-Tore Mørch (leder), Monica Martinussen, Guro Hind, Anne Lium Berger og et utvalg av ungsinnforfatterne.
Tidsplan: 2006 -
Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

 


Ansvarlig for prosjektet: Helene Eng