Ungsinn - tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

Ungsinn - tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse

Ungsinn.no er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift som publiserer kunnskapsoppsummeringer om tiltak for barn og unges psykiske helse. Hovedmålet for tidskriftet er å bidra til at barn, unge og deres familier får tilbud om gode, virksomme tiltak som fremmer god psykisk helse og som forebygger psykiske vansker.

Hovedside for Tidskriftet Ungsinn.no

Mainpage Ungsinn in english

Skjermbilde av ungsinn.no
Gode, virksomme tiltak

Det er bred enighet om viktigheten av å kunne tilby gode forebyggende tiltak som sørger for at færre barn opplever å få psykiske plager. Om barn allerede har fått vansker, er det avgjørende å komme til med gode behandlingstiltak tidlig i utviklingsforløpet. Samtidig er det en erkjennelse at vi har for dårlig kunnskap om effekten av mange tiltak. Det gjør det vanskelig for praksis å velge hvilke tiltak de skal tilby, og det gjør det vanskelig for myndigheter og andre ekspertmiljøer å gi konkrete anbefalinger til tjenestene om hvilke tiltak som bør implementeres.

Uavhengige vurderinger av tiltaks effekt
Ungsinns kunnskapsoppsummeringer undersøker tiltaks effekt. Det kan både være helsefremmende tiltak, forebyggende tiltak og behandlingstiltak. Alle artiklene besvarer det samme forskningsspørsmålet: Er tiltak X virskomt tilbudt i vanlig praksis i Norge? For å besvare spørsmålet gjøres det en systematisk innhenting av litteratur. Litteraturen gjennomgås og vurderes etter forhhåndsbekrevne kriterier før det artikkelen konkluderes det med en klassifsering i ett av seks evidensnivåer. 

Artiklene gir også praktisk og nyttig informasjon om tiltaket, og det standardiserte formatet legger til rette for sammenligninger. De som utarbeider kunnskapsoppsummeringene i Ungsinn er forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge. At kunnskapsoppsummeringene er uavhegig betyr at ingen av dem som er involvert i utarbeidelsen av en artikkel (forfattere, fagfeller, redaktør) kan ha noen interesser i tiltaket eller ha vært involvert i utvikling , evaluering eller implementering av tiltaket.


For fagpersoner og beslutningstakere
Ungsinn tilbyr informasjon som kan være en del av kunnskapsgrunnlaget i viktige beslutninger om implementering, spredning og evaluering av tiltak. Tidskriftet retter seg derfor primært mot fagpersoner og beslutningstakere i tjenesteapparatet, men sentrale myndigheter, ideelle organisasjoner og forskningsmiljøer antas og å ha nytte av nettsiden.
Ansvarlig for siden: Eng, Helene
Sist oppdatert: 23.08.2023 15:03