W8 [wait]: Evaluering av Unge & Rus

W8 [wait]: Evaluering av Unge & Rus

W8 [wait] er en evaluering av et rusforebyggende undervisningsprogram med fokus på barn og unges holdninger og normer i forhold til alkohol.  Forskningsprosjektet foregår via nettbaserte spørreskjema som inkluderer elever, lærere og foresatte i ungdomsskolene.

Universitetet i Tromsø ved RKBU Nord gjennomfører W8 [wait] prosjektet som har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å evaluere effekten av programmet Unge & Rus.

rosatenaaring.jpg (Bredde: 180px)Bakgrunn
Unge & Rus er et undervisningsprogram som tar sikte på å forebygge bruk av alkohol og narkotika. Programmet er anbefalt for åttende klassinger, men inneholder også et eget undervisningsopplegg for niende klassinger. Intervensjonen inkluderer ikke bare elevene, men også lærere og foreldre / foresatte. Unge & Rus er basert på to tidligere intervensjoner, "Ungdom og Alkohol" (Wilhelmsen, 1997) og "Foreldre Samarbeid" (Henriksen, 1999). En kvasi-eksperimentell evaluering av "Ungdom og Alkohol" har tidligere blitt gjennomført (Wilhelmsen, Laberg & Klepp, 1994). Evalueringen viste positive resultater knyttet til endringer i oppfatninger av alkohol og alkohol atferd i gruppen av elever som mottok det mest strukturerte programmet i forhold til en gruppe som fikk en mindre strukturert versjon. "Foreldresamarbeidet" og "Unge og Rus" har også vært prosess evaluert (Henriksen, 1999; Andreassen, Steinkjer og Gravrok 2009; Steinkjer, 2008; Trondsen, 2005). Prosessen evaluering av "Unge og Rus" ble initiert og implementert i noen utvalgte skoler i Oslo i 2006/2007 (Steinkjer, 2008). I tillegg har den elektroniske versjonen av programmet blitt evaluert ved to skoler i Tromsø (Trondsen, 2005).

Pilotstudie
Siden flere endringer er foretatt etter programmet er revidert og utvidet fra den forrige intervensjonen "Ungdom og Alkohol", er det et behov for å utføre en evaluering av effekten av den gjeldende intervensjon Unge & Rus. Siden programmet ble obligatorisk i 2006 i alle skoler i Oslo, er ingen evaluering av Unge & Rus i sin nåværende form vært gjennomført. En pilotstudie ble tidligere gjennomført i fem lokalsamfunn i Nord-Norge i 2009, og en rapport er å finne her på nettsiden (Koposov et.al. 2009).

Metoder
Hovedmålet for W8 [wait] prosjektet er å evaluere effekten av Unge & Rus ved å se på programmets evne oppnå sin hensikt. Hovedmålet med Unge & Rus er å få elevene til å utvikle kunnskap om alkohol og evnen til å tenke kritisk om bruken. Styrke deres holdninger mot bruk av alkohol og forsterke evnen til å si nei til alkohol, og forsinke den første bruken av alkohol. For mer informasjon se: www.ungeogrus.no

Deltakere

Alle skolene i Oslo og nærliggende kommuner iAkershus ble invitert til å delta i prosjektet.

Studiedesign
En kvasi-eksperimentell design med kontrollgruppe ble brukt for å undersøke effekten av Unge & Rus. Elevene, foresatte og lærere gjennomførte undersøkelsen før intervensjonen, fire måneder etter samt ett- og to års oppfølging.  

Prosjektperiode
2009 – 2014
Datainnsamling:Januar 2011-mai 2013

Referansegruppe:

  • Roman Koposov, prosjektleder, RKBU Nord, UiT.
  • Monica Martinussen, førsteamanuensis, professor, RKBU Nord, UiT.
  • Henriette Kyrrestad Strøm, PhD student, RKBU Nord, UiT.
  • Frode Adolfsen, PhD student, RKBU Nord, UiT.
  • Martin Eisemann, professor, IPS, UiT.
  • Henrik Natvig, førsteamanuensis, IPS, UIO.
  • Bjørn Helge Handegård, statistiker, RKBU Nord, UiT.

 

Referanser:

Andreassen, M., Steinkjer, B., & Gravrok, Ø. (2009). Rusforebyggende arbeid i videregående skole. Erfaringer med tiltaket Unge & Rus. Narvik: Kompetansesenter rus, Nord-Norge.

Henriksen, Ø. (1999). Forebygging, fellesskap og forandring. En rapport om utforming av et rusforebyggende program i ungdomsskolen. HiBo-rapport 2. Høgskolen i Bodø.

Koposov, R., Jørgensen, F. W., Adolfsen, F., & Martinussen, M. (2009): Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge. Implementering og evaluering av Unge & Rus. Et pilotprosjekt. RBUP Nord, Universitetet i Tromsø.

Steinkjer, B. (2008): Tiltaket Unge & Rus – en prosessevaluering. En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen. Narvik: Nordnorsk kompetansesenter-Rus.

Trondsen, M. (2005). Rusforebygging på nett. Evaluering av nettutgaven til det rusforebyggende tiltaksprogrammet "Unge & Rus". Tromsø: Nasjonalt senter for telemedisin.

Wilhelmsen, B. U., Laberg, J. C., & Klepp, K. I. (1994). Evaluation of two student and teacher involved alcohol prevention programmes. Addiction, 89, 1158-1165.

Wilhelmsen, B.U. (1997). Development and evaluation of two educational programmes designed to prevent alcohol use among adolescents. Bergen: Faculty of Psychology, University of Bergen.

 
http://www.ungeogrus.no/

Rapport: Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge. Implmentering og evaluering av Unge & Rus. Et pilotprosjekt.


w8klammer.jpg (ungsinn: 130px)

Poster: Evaluation of school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in students' intentions and alcohol use. 

Poster: Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in parents’ attitudes and behavior


Poster: Prevalence and determinants of alcohol use among adolescents in Norway

Proceedings in Nordic Family Center Conference 2013: Evaluation of a school-based alcohol intervention in Norway. Side 77-81.

Early Drinking Onset: A Study of Prevalence and Determinants Among 13- years Old Adolescents in Norway

Preventing Alcohol Use with a Universal School-Based Intervention: Results from an Effectiveness Study Ansvarlig for siden: Koposov, Roman A
Sist oppdatert: 07.12.2022 12:50