ASPIRE: Antimicrobial Resistance: Spread, Persistence, InteRvention and Epidemiology

ASPIRE: Antimicrobial Resistance: Spread, Persistence, InteRvention and Epidemiology

Tematisk kan studiene deles inn i tre deler:

1.  Resistensmekanismer hos patogene bakterier: molekylær epidemiologi, metoder for påvisning og klinisk betydning har to hovedmålsetninger: (i) øke kunnskapen rundt spredning og deteksjon av resistensmekanismer  i Norge og Skandinavia for å predikere trender i resistensspredning, tiltak for infeksjonskontroll og bruk av metoder for deteksjon av resistensmekanismer, (ii) øke kunnskapen av den kliniske relevansen til spesifikke resistensmekanismer og effekten av behandlingsalternativer for infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier.

 2. Bærerskap av gule stafylokokker er en viktig risikofaktor for infeksjon ved sykehusinnleggelse og kirurgiske inngrep. Tromsø Staph and Skin Study (TSSS) har som hovedmålsetning å identifisere faktorer hos både vert og bakterie som fremmer kolonisering av stafylokokker på slimhinner/hud og derigjennom identifisere mulige intervensjoner for å redusere stafylokokk indusert sykdom. Prosjektet er tilknyttet den sjette Tromsøundersøkelsen og ungdomsundersøkelsen Fit futures.

 3. Nye strategier for å bekjempe antibiotikaresistens har som primært mål å opparbeide molekylær kunnskap om klinisk viktige resistensegenskaper og plasmidstabiliserings mekanismer for å kunne utvikle nye antimikrobielle strategier. I denne sammenheng jobber vi for å identifisere mulige diagnostiske og terapeutiske inhibitorer av β-laktamaser samt for å utvikle spesifikk antisens teknologi for nedregulering a genuttrykk (i enterokokker).


Kontakt:

Johanna Ericson Sollid

 
776 44663


Ansvarlig for siden: Holman, Oliver
Sist oppdatert: 24.09.2019 09:10