Prosjekter Gynekologisk Onkologi

Prosjekter Gynekologisk Onkologi

Prosjektene til gruppen kan deles i tre hovedkategorier:

1. Kliniske studier. Gruppen har startet og driveren  nasjonal prospektiv multisenter RCT som gjelder behandling av forstadier til livmorkreft.

2. Basalbiologiske studier av vevsmateriale fra pasienter med ulike typer av gynekologisk cancer og forstadier til cancer.

3. In vitro studier på humane cellelinjer - gjelder vekstmodulering og farmakologiske analyser av medikamentrespons ved gynekologisk cancer