Personer med utviklingshemming som motsetter seg helsehjelp

Personer med utviklingshemming som motsetter seg helsehjelp

Formålet med studiet er å undersøke hvordan problematikk vedrørende personer med utviklingshemming som motsetter seg helsehjelp møtes i omsorgstjenesten. Forskningen søker å bidra til mer tilrettelagte helsetjenester for utviklingshemmede, og til kunnskap om brukermedvirkning, tillitskapende tiltak og alternativer til tvang spesifikt når utviklingshemmede motsetter seg helsehjelp. Prosjektet er i en oppstartfase. Det er planlagt 6-10 forskningsintervjuer med lettere utviklingshemmede, pårørende, omsorgsytere og behandlingsansvarlige. Videre er det planlagt deltakende observasjon. Datamaterialet planlegges analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse og belyses teoretisk ved bruk av blant annet diskursanalytiske, maktteoretiske og etiske perspektiver.

Ansvarlig: Doktorgradsstipendiat, vernepleier Linn Ebeltoft Sparby
Ansvarlig for siden: Obstfelder, Aud
opprettet: 13.12.2012 11:23