Fysioterapi i førstelinjetjenesten, et helhetlig tilbud til for tidlig fødte barn og deres foreldre

Fysioterapi i førstelinjetjenesten, et helhetlig tilbud til for tidlig fødte barn og deres foreldre

Premature barn har økt risiko for utvikling av cerebral parese og andre motoriske vansker, sammenlignet med barn født til termin. Fysioterapeuter har derfor en sentral rolle i oppfølgingen av premature barn. Forskning på fysioterapi til premature barn etter utskrivelse fra sykehus gir sprikende resultater, og det er ulike oppfatninger av hvilke behandlingsstrategier som ser ut til å være mest effektive. Dette prosjektet undersøker fysioterapitilbudet i førstelinjetjenesten, og skjer i forlengelse av intervensjonsprosjektet “Individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn på Nyfødt Intensiv avdeling og foreldremedvirkning: Effekt og erfaringer”. Hensikten med studien er å finne ut hva i førstelinjens fysioterapioppfølging som ser ut til å være virkningsfullt for å fremme 1) barnet motoriske utvikling, og 2) foreldrenes kompetanse i å tilrettelegge for barnets utvikling. Studien er kvalitativt orientert.

Prosjektet vil produsere empirisk og teoretisk kunnskap om fysioterapeuters kunnskapsgrunnlag og praksisutøvelse og knytter med dette an til forskningsgruppens visjoner og to av forskningstemaene: 1) Kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse. 2) Innhold og form i terapeutiske prosesser og relasjoner.
Ansvarlig for siden: Håkstad, Ragnhild Barclay
opprettet: 24.04.2012 08:41