Muskel- og skjelettlidelser og smerte

Muskel- og skjelettlidelser og smerte

Smertefulle muskelskjelettplager er den hyppigste årsak til uføretrygd i Norge. Disse plagene representerer et stort folkehelseproblem, og vi mangler kunnskaper om årsakssammenhenger og hvilke tiltak som best kan hjelpe pasientene til mindre smerte og større arbeidslivsdeltakelse

Gruppen er involvert i flere prosjekter med muskelskjelettplager som fokus.

  • I samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge, Nakke - ryggpoliklinikken, arbeider vi med studier av smertegrad og sammenhenger mellom smerte og andre variabler som frykt for bevegelse, angst og depresjon, livstilfredshet og mestring. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus er også en sentral samarbeidspartner, og det pågår for tiden et samarbeid med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Danmark om metodeutvikling mhp kartlegging av arbeidstaker og pasientpopulasjoner.
  • Videre arbeides det, i samarbeid med Senter for samisk helseforskning, med utvikling av et prosjekt for å undersøke forekomst og kontekst når det gjelder muskelskjelettsmerter blant personer med samisk bakgrunn i Nord Norge.
  • I tillegg arbeides det med utvikling av et forskningsprosjekt som vektlegger diagnostikk av skulderlidelser i kommunehelsetjenesten. Dette skjer i samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk faggruppe ved UIT samt kommunehelsetjenesten i Bodø.Ansvarlig for siden: Damsgård, Elin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:41