Styring og styringsutfordringer i sykehjem

Styring og styringsutfordringer i sykehjem

Helse- og omsorgstjenesten er en sektor i stadig endring hvor reformer og moderniseringstiltak på mange måter står i kontrast til etablerte måter å utøve og organisere profesjonsutøvelsen. Prosjektet skal belyse og frembringe kunnskap om styringspraksis i sykehjem. Formålet med studiet er å undersøke hvordan sykehjem som i økende grad fremstår som fleksible, komplekse og desentraliserte organisasjoner lar seg styre. Studiet søker å bidra til kunnskap om styringspraksis i sykehjem og styringsarrangementers virkemåte, muligheter og begrensninger. Prosjektet har en praksisnær tilnærming med fokus på tjenesteutøvernes fortolkning av styringspraksis lokalt og sykehjemmets tilpasning og omforming av fornyingstiltak og endrede styringsbetingelser.  Prosjektet har et utforskende design med anvendelse av både kvalitativ og kvantitativ metode. Innsamling av data gjennomføres over to faser i løpet av 2012 og materialet belyses teoretisk ved bruk av institusjonelt perspektiv.  

Prosjektet skal produsere empirisk og teoretisk kunnskap om profesjonsutøvelsens kunnskapsgrunnlag, organisatoriske og helsepolitiske rammebetingelser. Med dette støtter studien opp under forskningsgruppens visjoner og to av forskningstemaene; 1)Kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse og 2)styring og ledelse av helsefaglig praksis.
Ansvarlig for siden: Kristiansen, Margrethe
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:37