Aldrende helsepersonell og IKT: Om å gjøre helsearbeidsplasser sunne for 50+

Aldrende helsepersonell og IKT: Om å gjøre helsearbeidsplasser sunne for 50+

Prosjektet er støttet av: NFR Samarbeidspartnere: NoruT Tromsø, Universitetet i Southampton

Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) inngår som et sentralt element i modernisering av offentlig sektor og helsepolitiske reformer. I sykehus blir elektroniske pasient journaler, elektronisk henvisning og epikrise, telemedisin og andre dataprogrammer for håndtering av informasjon presentert som løsninger på utfordringene knyttet til kvalitet og effektivitet på tjenestene. IKT utforderer etablerte arbeidsrutiner, relasjoner mellom profesjoner og kunnskapsproduksjon. Heniskten med prosjektet er å frembringe kunnskap om hvordan den aldrende arbeidsstokken i sykehus blir berørt av denne utviklingen. Den teoretiske tilnærmingen er inspirert av Science and Technology Studies (STS). Det blir brukt kvantitative og kvalitative metoder.

Prosjektet produserer empirisk og teoretisk kunnskap om profesjonsutøvelsens kunnskapsgrunnlag, organisatoriske og helsepolitiske rammebetingelser. Med dette støtter studien opp under forskningsgruppens visjoner og tre av forskningstemaene; 1)Kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse 2)Forholdet mellom praksis og teknologi. 3)styring og ledelse av helsefaglig praksis.
Ansvarlig for siden: Obstfelder, Aud
Sist oppdatert: 22.11.2023 14:53