Individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn på Nyfødt Intensiv avdeling og foreldremedvirkning: Effekt og erfaringer

Individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn på Nyfødt Intensiv avdeling og foreldremedvirkning: Effekt og erfaringer

Prosjektet er støttet av Fond til etter-og videreutdanning av Fysioterapeuter og UNIMED Innovation Research Fund, Trondheim. Samarbeidspartnere: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital HF, University of Illinois at Chicago.

Fysioterapeuter har en sentral funksjon i oppfølgingen av barn som er født for tidlig. Stressreduserende tiltak, tidlig intervensjon tilpasset spedbarnets korrigerte alder samt opplæring av foreldre med hensyn til omsorg og tidlig intervensjon beskrives som gunstige tiltak for fremme av premature barn utvikling. Det er imidlertid få systematiske oversikter av god kvalitet som omhandler intervensjonstiltak til for tidlig fødte barn før de når terminalder. I tillegg retter forskningen seg i liten grad mot hvilke forhold i fysioterapeuters praksisutøvelse som kan ha betydning for fremme av premature barns bevegelsesutvikling og foreldres handlingskompetanse.  Hensikten med denne studien er å frembringe kunnskap om utførelse, betydning og effekt av individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn før de når terminalder og foreldres erfaringer med aktiv deltagelse i gjennomføring av intervensjonen som gis. Studien er både kvalitativt og kvantiativt orientert.

Prosjektet produsere empirisk og teoretisk kunnskap om fysioterapeuters kunnskapsgrunnlag og praskisutøvelse og knytter med dette an til forskningsgruppens visjoner og to av forskningstemaene: 1)Kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse. 2) Innhold og form i terapeutiske prosesser og relasjoner.


 

 


Les mer om prosjektet

 Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:36