Kulturelle perspektiver på psykisk helse i Nord-Troms

Kulturelle perspektiver på psykisk helse i Nord-Troms

Prosjektgruppe:
Professor Tore Sørlie, Forskningsgruppe psykiatri IKM/UiT
PhD social anthropology Barbara Helen Miller
PhD-student, master i sosialantropologi Mona Anita Kiil, IKM/UiT

Prosjektet er knyttet til Senter for Psykisk Helse Nord-Troms som betjener pasienter fra fire kommuner i Nord Troms. Da klinikken er lokalisert på Storslett, vil Nordreisa være hovedarena for datainnsamlingen. Nordreisa er ofte omtalt som ”de tre stammers møte” – Samer, Kvener og Nordmenn - og har historisk sett vært betraktet som en kulturell smeltedigel. Til tross for dette, på grunnlag av data samlet inn tidlig i prosjektet, oppleves og erfares ”kultur” både ambivalent og tvetydig- spesielt med henblikk på samisk identitet som kan virke både usynlig og skjult/underkommunisert, men som like fullt uttrykkes gjennom tradisjonelle helbredelsesmetoder som eksempelvis læsing; som både benyttes aktivt eller vurderes brukt, når man opplever sykdom eller krise.

Mitt hovedfokus er å utforske ulike konseptualiseringer, praksiser og betydninger av ”kultur” og spiritualitet i disse pasientenes kontekster.

Prosjektet, som vil bestå av intervjuer og deltagende observasjon, er finansiert av Norges Forskningsråd og startet opp i februar 2011.

 

English version

Cultural perspectives on mental health in Northern Troms

The project is connected to an outpatient clinic in the municipality of Nordreisa which is serving patients from four municipalities in Northern Troms. Nordreisa, which will be the main arena for this project, is commonly described as “the meeting of three tribes”- Sàmi, Kven and Norwegian- and has historically been considered a cultural melting pot. Despite this, based on material collected in an early stage of the project, “culture” seems to be connected to ambivalence as well as ambiguities-particularly concerning the Sàmi identity which can appear invisible, hidden or even tabooed, yet is nevertheless expressed through different traditional practices such as various forms of healing and “reading”; which people actively use or would consider to use when facing illnesses or crisis.

My main aim in the project is to explore different conceptualizations, practices and meanings of “culture” and spirituality in these patients` contexts.

The project, which consists of interviews and participant observation, is financed by the Norwegian Research Council and started as of February 2011.