Pasienter med kronisk smerte i Nord Norge. En studie av utmattelse, depresjon og fysiologisk stressrespons hos pasienter med kronisk smerte som mottar tverrfaglig behandling ved Smerteavdelingen, UNN

Prosjektleder Post doc Svein Bergvik, Lena Danielsson, Anestesiolog, UNN

Pasienter med kronisk smerte i Nord Norge

En studie av utmattelse, depresjon og fysiologisk stressrespons hos pasienter med kronisk smerte som mottar tverrfaglig behandling ved Smerteavdelingen, UNN.

Kroniske smerter er et utbredt og alvorlig helseproblem. Det medfører mye lidelse, høy morbiditet og har stor økonomisk betydning for samfunnet. Årsakssammenhengene er ufullstendig forstått både når det gjelder hva som forårsaker og opprettholder smerteproblematikk. Internasjonale studier har påvist høy forekomst av fatigue og depresjon hos pasienter med kroniske smerter og disse faktorene synes også å være gjensidig forsterkende.En mulig forklaring kan være at pasienter med kroniske smerter kan ha en patologisk stressrespons påvist i hypothalamus- hypofyse (HPA) aksen.

Formålet med studien er å få en bedre forståelse av sammenhenger mellom kliniske, psykologiske, biologiske, og sosiodemografiske faktorer for pasientpopulasjonen som behandles på Smerteavdelingen UNN og de behandlingsmessige implikasjonene dette vil kunne ha. Studien består av tre delstudier:

I en kvalitetetsstudie av den kliniske virksomheten ved Smerteavdelingen UNN ønsker vi å se nærmere på hva som kjennetegner pasientgruppen som er behandlet i perioden 2003-2010. Formålet er å å bidra til å kvalitetsikre behandlingen gjennom å avdekke sammenhenger mellom kliniske, psykologiske, biologiske og sosiodemografiske faktorer og vurdere om den behandling vi gir er adekvat i forhold til kjennetegn og behov i denne pasientgruppen.

I en prospektiv studie av nyhenviste vil vi undersøke endringsfaktorer med fokus på smerte, fatigue og depresjon og potensielle prediktorer for endring i denne pasientgruppen. Er endringene assosiert med behandling de mottar eller ved andre forhold? Hva kjennetegner de som rapporterer endring?

I en komparativ studie av pasienter med og uten uttalt utmattelsesproblematikk er formålet å undersøke den fysiologiske stressresponsfunksjonen hos pasienter med og uten fatigue om det er forskjeller mellom disse gruppene. Har kroniske smertepasienter som ikke opplever fatique en mer intakt funksjon av HPA aksen og er dette assosiert med en bedre behandlingsrespons?

Studien gjennomføres av Overlege lena Danielsson, Smerteavdelingen, OPIN klinikken, UNN.


Ansvarlig for prosjektet: