Mental distress connected to season at two different latitudes. A comparative study of students in Ferrara, Italy and Tromsø, Norway

Mental distress connected to season at two different latitudes. A comparative study of students in Ferrara, Italy and Tromsø, Norway

Prosjektleder: Professor Vidje Hansen
PhD-student Greta Brancaleoni

Bakgrunn
I 1984 ble det for første gang definert en psykisk lidelse som var knyttet til årstid. Denne tilstanden, kalt Seasonal Affective Disorder (SAD), ble beskrevet som «et syndrom karakterisert ved tilbakevendende depresjoner som oppstår årlig på samme tid hvert år" der "pasientene lider generelt av hypersomni, overspising og trang til karbohydrater, og tilstanden er sensitiv for endringer i klima og breddegrad man oppholder seg ved " (Rosenthal et al 1984).

Forskningsgruppen mente at SAD kan utløses av mangel på dagslysvariasjon om vinteren. I henhold til dette har SAD blitt studert til ulike tider av året og ved ulike breddegrader. Resultatene er imidlertid kontroversielle, og det er ikke påvist noen sikker sammenheng med sesong og breddegrad. SAD-diagnosen har oftest vært basert på Seasonal Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ), som imidlertid har dårlige psykometriske egenskaper som diagnostisk instrument. Dessuten er det å ha klart nedsatt humør og/eller liten evne til å oppleve glede, ikke obligatorisk i SPAQ.

Følgelig mener noen forskere at SPAQ måler noe annet enn depresjon.
The Seasonal Health Questionnaire (SHQ), konstruert av Thompson og Cowan i 2001, kan være et mer passende screening instrument for depresjon med sesongvariasjon. Dette klassifiserer depresjon i samsvar med kriteriene i DSM-IV og ICD-10.

I befolkningsundersøkelser har det vært vist at forekomsten sesongavhengig depresjon i hht. DSM-IV og ICD-10 er ganske lav, og det er derfor nødvendig å supplere med et instrument som fanger opp mildere psykiske plager. Et slikt instrument er Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM).

I foreliggende undersøkelse tester vi om det er forskjell på forekomst av sesongavhengig depresjon I to utvalg av medisinstudenter bosatt ved 2 forskjellige breddegrader, i Ferrara i Nord-Italia og i Tromsø i Nord-Norge, sammenligner forekomsten av slik depresjon målt ved 2 forskjellige instrumenter, SPAQ og SHQ, og ser på forskjeller i psykisk belastning målt ved CORE-OM.

Metode
To grupper med ca 200 studenter i Norge (690 N) og Italia (440 N) ble bedt om å fylle ut de tre spørreskjemaene. Alle tre instrumenter er designet for selvadministrering. Spørreskjemaene var anonyme, bare alder og kjønn hos respondenten ble registrert. Gruppeforskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og bosted og klassifikasjonsmåte blir analysert.

Publikasjoner

• Seasonal Affective disorder and latitude of living. Brancaleoni G., Nikitenkova E., Grassi L., Hansen V. Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Oct-Dec; 18 (4):336-43.
• Classification of recurrent depression with seasonal pattern: a comparison between two diagnostic instruments. Brancaleoni G., Grassi L., Hansen V. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2011 Feb. (article submitted).

 

English version

Mental distress connected to season at two different latitudes. A comparative study of students in Ferrara, Italy and Tromsø, Norway

Project leader Vidje Hansen, PhD-student Greta Brancaleoni 

Background 
In 1984, was a mental disorder defined for the first time as being connected to the seasons. This condition named Seasonal Affective Disorder (SAD), was described as "a syndrome characterized by recurrent depressions that occur annually at the same time every year" in which "patients suffering from general by hypersomnia, overeating and craving for carbohydrates, and the condition is sensitive to changes in climate and latitude of those waiting at the "(Rosenthal et al., 1984). 

Rosenthal et al., believed that SAD can be triggered by lack of daylight variations during the winter. According to this, the SAD has been studied at different times of the year and at different latitudes. The results, however, are still controversial, and there is no evidence of any definite correlation with season and latitude. SAD diagnosis has most often been based on the Seasonal Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ), which, however, have poor psychometric properties as a diagnostic instrument. Moreover, it is to have clearly impaired mood and / or little ability to experience pleasure, not mandatory in SPAQ. 

Consequently, some researchers believe that SPAQ measures other than depression. 
The Seasonal Health Questionnaire (SHQ), designed by Thompson and Cowan in 2001, may be a more appropriate screening instrument for depression with seasonal variation. This classifies depression in accordance with the criteria in DSM-IV and ICD-10. 

In population studies, it has been shown that the incidence of seasonal depression, according to DSM-IV and ICD-10 are quite low, and it is therefore necessary to supplement with an instrument that captures milder psychological problems. One such instrument is the Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM). 

In the present study, we test whether there is a difference in the incidence of seasonal depression in two samples of medical students living in two different latitudes, in Ferrara in northern Italy and in Tromsø in northern Norway, comparing the prevalence of such depression as measured by two different instruments, SPAQ and SHQ, and looks at differences in mental stress measured by the CORE-OM. 

Method
Two groups of about 200 students in Norway (690 N) and Italy (440 N) were asked to fill out the three questionnaires. All three instruments are designed for self-administration. The questionnaires were anonymous, only age and sex of the respondent was recorded. Group differences between gender, age and residence have being analyzed.

Publications

• Seasonal Affective disorder and latitude of living. Brancaleoni G., Nikitenkova E., Grassi L., Hansen V. Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Oct-Dec; 18 (4):336-43.
• Classification of recurrent depression with seasonal pattern: a comparison between two diagnostic instruments. Brancaleoni G., Grassi L., Hansen V. International J of Methods in Psych Res. April 2011 (article submitted).