Psykiatrisamarbeid Nord-Norge - Arkhangelsk fylke

Psykiatrisamarbeid Nord-Norge - Arkhangelsk fylke

På felles styreseminar for UNN og Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, i mars 2014, gjorde direktøren ved UNN og dekanen ved UiT det klart at fra nå av skulle samarbeidet med Arkhangelsk regionen prioriteres og at de ønsket å bli ledende i Norge når det gjelder samarbeid med Nordvest-Russland.

https://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=372970&p_dimension_id=88108&p_menu=28723


Forskningsgruppe psykiatri, IKM, har siden 1996, sammen med representanter for de psykiatriske avdelinger ved UNN og Nordlandssykehuset, samarbeidet med sentrale administrative og faglige instanser i Arkhangelsk fylke om psykiatrisk helsetjenesteutvikling og forskning i Arkhangelsk. Prosjektet er forankret i en samarbeidsavtale med Helseministeriet og Det medisinske universitetet i Arkhangelsk.

Sentrale norske aktører er førsteamanuensis Grigory Rezvy IKM/Nordlandssykehuset og professor Tore Sørlie IKM/UNN.


Bakgrunn                                                                                                                  
Mellomfolkelig samarbeid i Barents regionen har historiske røtter helt tilbake til vikingtiden. Pomorhandelen mellom Nord-Norge og Nordvest Russland var fra 1740 årene både en nødvendig og naturlig utveksling mellom naboer i nord. Den russiske revolusjon satte en foreløpig stopper for samhandelen. Mot krigens slutt var det imidlertid den røde arme som stod for frigjøringen av Finnmark og etter jernteppets fall og perestrojka ble den sovjetiske isolasjonisme mindre og norskrussisk samhandling har igjen skutt fart. Kirkenes-deklarasjonen som formaliserte nordisk-russisk mellomfolkelig samarbeid i den euroarktiske regionen ble underskrevet i 1993. Det helsefaglige samarbeidet mellom Tromsø og Nordvest Russland startet på begynnelsen av 1990 tallet. Helse Nord RHF har senere inngått overordnede samarbeidsavtaler med Murmansk og Arkhangelsk fylker hvor partene forplikter seg til samarbeid innenfor folkehelse, helsetjenester og nettverksbygging (1).

Sammenligning av det psykiatriske tjenestetilbud og diagnostisk praksis i Arkhangelsk fylke og Nord Norge                                                                                                                    
I sitt PhD arbeid foretok Førsteamanuensis Grigory Rezvy en systematisk sammenligning av det psykiatriske helsetjenestetilbudet i Arkhangelsk og Nord Norge. Dette arbeidet har tjent som et viktig utgangspunkt for en felles forståelse av ressurser og praksis på tvers av landegrensene (2-5)

Miljøterapi og tverrfaglig samarbeid                                                                                                               
De første årene var det viktigste å hjelpe de russiske kolleger med utvikling av  behandlingstilbudet ved det regionale psykiatriske sykehuset i Arkhangelsk. Et tverrfaglig, toårig opplæringsprogram i bruk av pasientgrupper og teamsamarbeid for personell ved akuttavdelingene ble igangsatt i 2001, med russisktalende litauiske gruppeanalytikere som lærere. Her fikk deltakerne gruppeveiledning på eget arbeid med pasienter i grupper og teamsamarbeid. Etter kort tid  kom alle deltakende avdelinger raskt i gang med gruppebaserte pasientaktiviteter. Personalet ble raskt  tryggere og mer fortrolige både i kontakt og samarbeid med pasienter og kolleger. Større initiativ blant personalet innebar også kritikk av det bestående system, med forslag til forbedring. For å få en best mulig utnyttelse av nytt initiativ, ble det etablert en egen støttegruppe for direktøren og hans ledergruppe (6).

Effektene av opplæringen har vært evaluert gjennom sammenliknende målinger av postatmosfæren på akuttavdelinger med og uten opplæring. Som ledd i dette arbeidet er de psykometriske egenskapene til Ward Atmosphere Scale (WAS) for første gang blitt testet i et russisk psykiatrisk sykehus (7). Det har i tillegg vært gitt opplæring i diagnostikk, og russiske kolleger har hospitert ved de psykiatriske avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tidlig identifisering og behandling av pasienter med førstegangspsykoser                      
Et delprosjekt har fokusert på tidlig identifisering og behandling av pasienter med førstegangspsykoser. I tillegg til kursing i diagnostikk og psykoedukativt flerfamiliearbeid, har tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt enkeltpasienter vært vektlagt. Opplæringen i familiearbeid har vært gjennomført i et samarbeid med Stavanger universitetssjukehus og et fagmiljø i Stavropol, Russland.

Sammenligning av akuttinnlagte pasienter i Arkhangelsk og Nord Norge (UNN og Nordlandssykehuset) med hensyn til problemstikk, helsetjenesteforbruk før innleggelse, behandlingstilbud og behandlingseffekt.                                                                                 
Den første vitenskapelige artikkelen er publisert (8) og flere er under utarbeidelse. Funnene danner grunnlag for videre forbedring av tjenestetilbudet  

Utvikling av psykiatrikompetanse i primærhelsetjenesten                                                  
Siden 2010 har det viktigste satsingsområde vært utvikling av psykiatrikompetanse blant russiske primærleger og samhandling mellom russisk første- og andrelinjetjeneste. I dette inngår systematisk opplæring av primærleger i psykiatrisk diagnostikk og behandling av lettere psykiske lidelser samt utvikling og evaluering av nye modeller for samhandling mellom allmennpraktikere og spesialister ved det psykonevrologiske dispenser i Arkhangelsk (DPS). Foreløpige resultater tyder på at allmennlegenes pasienter setter pris på at deres psykiske helse blir vurdert, at det blir færre innleggelser fra modell distriktene til det psykiatriske sykehuset og at både primærleger og spesialister opplever at samarbeidet dem imellom kommer pasientene til gode.


Et mer tilgjengelig psykiatrisk behandlingstilbud i førstelinjen vil kunne nå langt flere mennesker med psykiske lidelser og forhåpentligvis bidra til hjelp, redusert stigma og selvmordsrate.    Slik situasjonen har vært  er det bare mennesker som bor i de sentrale byer, Arkhangelsk og Severodvinsk, som har mulighet til å få behandling for  lettere psykiske lidelser, så som  depresjon og angstlidelser. De som har tunge psykiatriske diagnoser, så som  schizophrenia og alvorlig bipolar lidelse, blir sendt til det psykiatriske sykehus i Arkhangelsk by.


De erfaringer som gjøres i prosjektet blir brukt i utviklingen av psykiatri i førstelinjetjenesten både i Arkhangelsk fylke og i den Russiske føderasjon.

I tillegg har det siden 1996 har det arrangert fem Barentskonferanser i psykiatri for deltakere fra Arkhangelsk, Murmansk, Karelia, Komi, Nenets, Nord Sverige og Nord Norge. Den siste konferansen ble holdt i Tromsø i 2011 og den neste planlegges i Murmansk i 2014. 

 

Referanser

  1. Sørlie, T., Rezvy, G., Høifødt, T.S., Yashkovich, V., & Proselkova, V.: Collaboration in psychiatry between Archangelsk and Northern Norway. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1568-70.
  2. Rezvyy G, Øiesvold T, Parniakov A, Olstad R. A comparative study of diagnostic practice in psychiatry in Northern Norway and Northwest Russia. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: 2005; vol.40: 316-323.
  3. Rezvyy G, Øiesvold T, Parniakov A, Ponomarev O, Lazurko O, Olstad R. The Barents project in psychiatry: a systematic comparative mental health service study between Northern Norway and Archangelsk County. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: 2007; vol.42: 131-139.
  4. Rezvyy G, Schönfelder W, Øiesvold T, Olstad R, Midre G. Between health care and social security – psychiatric patients and the disability system in Norway and the Russian Federation. BMC Health Services Research 2007, :128 doi:10.1186/1472-6963-7-128.
  5. Rezvyy G, Parniakov A, Fedulova E, Olstad R. Correcting biases in psychiatric diagnostic practice in Northwest Russia: Comparing the impact of a general educational program and a specific diagnostic training program. BMC Medical Education 2008;8: 15
  6. Sørlie, T., Lazienskiene, J., Asvydiene, S., & Ponomarev, O.: The introduction of group therapeutic activities at a traditional Russian psychiatric hospital: Resistance and change. GROUP 2007; 31: 203-213.
  7. Sørlie, T., Parniakov, A., Rezvy, G., & Ponomarev, O.: Psychometric evaluation of the Ward Atmosphere Scale in a Russian psychiatric hospital. Nordic Journal of Psychiatry 2010; 64(6): 377-83.
  8. Sørgaard, K.W., Rezvy, G., Bogdanov, A., Sørlie, T., & Bratlid, T.: Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway. International Journal of Mental Health Systems 2013. doi: 10.1186/1752-4458-7-4.