Psykisk helse ved svangerskap og fødsel - et forskningsprosjekt med fokus på fødselsangst, keisersnittsønske og tidligere overgrep

Psykisk helse ved svangerskap og fødsel - et forskningsprosjekt med fokus på fødselsangst, keisersnittsønske og tidligere overgrep

PhD studentene Hilde Nerum og Lotta Halvorsen, K3K, Kvinneklinikken UNN og Det Helsevitenskapelige fakultet, IKM/forskningsgruppe psykiatri, UiT

Professor Tore Sørlie, forskningsgruppe psykiatri, IKM/UiT

Professor Pål Øian, Kvinneklinikken UNN og Det Helsevitenskapelige fakultet, IKM /  UiT

Å føde barn er en viktig begivenhet og den første fødselen markerer en avgjørende fase i livet for kvinner. Selve fødselen er viet lite oppmerksomhet i helsetjenesten og er lite satt i sammenheng med kvinnenes tidligere livserfaringer og psykisk uhelse i et helsepsykologisk perspektiv.

Prosjektet består av fem delstudier som omhandler fødselsangst, keisersnittønske, effekten av en nyutviklet kriseorientert intervensjon ved keisersnittønske samt hvilke konsekvenser det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep kan ha for den første fødselen til kvinnen. Prosjektet skal resultere i én felles avhandling for to jordmødre / PhD studenter. Det blir benyttet både kvantitative og kvalitative metoder. Formålet er å øke fagfeltets kunnskap om psykososiale problemer og psykisk helse hos gravide og fødende for å utvikle et bedre tilbud til fødekvinner i fremtiden.

Studie I er en deskriptiv studie av psykososiale problemer hos kvinner med fødselsangst og keisersnittønske samt en omfattende etterundersøkelse. Videre beskrives en endring av et keisersnittønske ved hjelp av en nyutviklet kriseorientert intervensjon.

Studie II er en intervensjonsstudie som beskriver to ulike behandlingsmessige tilnærminger til et keisersnittønske benevnt som ”autonomi” og ”mestring”.

Studie III er en case-kontroll studie som sammenligner fødselsforløpet, utfallet og beskriver medisinske intervensjoner ved den første fødselen til kvinner som tidligere har vært utsatt for voldtekt som voksen med en matchet kontrollgruppe fra den samme fødepopulasjonen.

Studie IV er en kvalitativ studie av den første fødselserfaringen til kvinner som tidligere har vært utsatt for voldtekt.  

Studie V vil beskrive fødselsforløpet, utfallet og medisinske intervensjoner ved den første fødselen til kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og sammenligne med kvinnene fra studie III som har vært utsatt for voldtekt som voksen. 

Studiene vil bidra med ny kunnskap for å forstå noe av årsaken til den økende graden av medisinske intervensjoner og operative forløsninger. Videre vil den beskrive hvordan det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep kan påvirke fødselsforløpet, utfallet og opplevelsen av den første fødselen.


Fødselsangst.jpg