The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Prosjektet ”The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants” (NOPPI) har som mål å undersøke effekt av tidlig individuelt tilpasset fysioterapi på for tidlig fødte barns bevegelsesutvikling frem til to år korrigert alder.

I tillegg søker studien å øke innsikten om hvordan foreldres tidlige aktive deltakelse ved opplæring i og gjennomføring av spesifikk stimulering rettet mot eget barns bevegelsesutvikling, erfares av foreldre og hva det kan bety for samhandling mellom foreldre og spedbarn på kort og lang sikt.

Intervensjonen som gis, gjennomføres daglig når barna har en alder svarende til seks til fire uker før termintidspunktet. Den individualiseres og tilpasses i utstrakt grad det enkelte barns utvikling, ytringer og behov. Det er foreldrene som gjennomfører den daglige stimuleringen etter å ha fått opplæring av fysioterapeut. Barnet følges opp med kontroller ved termin, 3, 6, 12 og 24 måneder korrigert alder.

Studien startet i mars 2010. Den var i utganspunktet et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, Trondheim Universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø, Universitetet i Tromsø og University of Illionois at Chicago. Fra 1. mars 2013 har vi også fått med Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Inkludering av barn skjer nå ved alle disse tre sykehusene i Norge. Studien bidrar til et utvidet samarbeid mellom klinikk og forskning.

Fra venstre spesialfysioterapeut Cathrine Labori. Til høyre barnefysioterapeut Hilde Alstad. I midten bak: spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF ( og prosjektleder) Gunn Kristin Øberg. Alle tre arbeider ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.


Kontaktperson:

Gunn Kristin Øberg
PT, PhD,  Clin. specialist pediatric Physical Therapy
Departement of Health and Care Sciences,
Faculty of Health Sciences,
University of Tromsø
 
Clinic of Rehabilitation,
ReForsk,
University Hospital North Norway, Tromsø
T: + 47 77755868 M: +47 46661552


Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:38