Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltak

Ung vilje. Prosjekt: Frafall i videregående skole blant elever i Troms fylke - årsaker, konsekvenser og tiltakBare halvparten av elevene som begynner på videregående skole (vgs) i Troms fylke, fullfører utdanningen på normert tid (tre år). Noen gjør omvalg mens andre bruker lengre tid på å gjennomføre vgs. For de som ikke kommer igjennom vgs, øker risikoen for å bli utestengt fra framtidig utdanning og yrkesliv. Konsekvensene av å slutte på skolen kan på lengre sikt bli svært belastende for den enkelte.

Årsakene til frafallet er sammensatte og kan omfatte både skolens verdier, målsetninger, metoder og ivaretakelse av den enkelte elev og elevens forutsetninger og motivasjon for møtet med skolen. Mer kunnskap om disse forhold er nødvendig for å kunne forbedre skoletilbudet.

Hovedhensikten med Ung-vilje prosjektet er å øke kunnskapen om årsakene til frafallet i vgs blant elevene i Troms fylke, slik at man gjennom denne kunnskapen kan iverksette tiltak/endringer som kan bidra til lavere frafall. Dette betyr at de som deltar i undersøkelsen får mulighet til å gi noen svar på fordeler og ulemper med skolesystemet. Her kan du lese mer om Ung-vilje studien som inkluderer alle elever som begynner på Vg1-kurs høsten 2010, og som vil strekker seg fram til 2020.  

Ny kunnskap om skolefrafallets kortsiktige og langsiktige konsekvenser vil kunne: a) bidra til å styrke samfunnets og kommunenes motivasjon for å utvikle en skole som er bedre tilpasset behovene til de elevgrupper som faller ut, b) bidra til å utvikle et pedagogisk og psykososialt hjelpetilbud som er bedre tilpasset disse elevene. Ny kunnskap om lærernes rolleoppfatning og mestringsevne vil kunne bidra til at lærerutdanningens innhold utvikles bedre i samsvar med de faktiske behov som lærere skal imøtekomme i skolen.


  De første publikasjonene fra undersøkelsen foreligger nå. Se under "Publikasjoner".

Ny etteroppfølging planlegges høst 2016/vår 2017


For at det skal være mulig å gjennomføre et så omfattende prosjekt, krever det et nært samarbeid mellom ulike institusjoner. Derfor er det etablert en referansegruppe med representanter for fylket, skoler, arbeidsmarkedsetat og næringsliv for å sikre best mulig innspill til hensiktsmessig løpende prosjekt tilpasning, koordinering av den praktiske gjennomføringen av samtidige prosjekter, og senere informasjon om resultater og overføring til konkrete tiltak.

I tillegg vil det bli tatt initiativ til å etablere et fagnettverk for fagfolk og forskere som er engasjert i skolefrafallsproblematikken, med sikte på å arrangere erfaringskonferanser. En egen forskningsgruppe er allerede etablert.

Prosjektet tar utgangspunkt i det norske utdanningssystemet.


Samarbeidspartnere/Nyttige sider

«Igang» er et unikt program for ungdom mellom 16 og 22 år som ikke har fullført skole eller har jobb.
Kurset, som er i regi av NAV og gjennomføres av Tromsprodukt AS, har et sterkt fokus på å få deltagerne ut i utdanning eller jobb. «Igang» består av et teorikurs, en praksisperiode samt kontinuerlig oppfølging fra engasjerte og dyktige veiledere.”
 

Tvibit er et kulturhus hvor ungdom i alderen 15-25år kan få informasjon og tips om hva man kan bruke fritiden til i Tromsø. Her kan ungdom også få hjelp til ta tak i egne ideer og  bruke huset og ressursene her til å gjennomføre aktivititeter på eget initiativ . I tillegg kan man benytte seg av faste tilbud som kafé, filmhuset, prosjektrommet, helsestasjon, konserter etc. Mer info her: www.tvibit.net


Kontakt

Prosjektleder, professor Tore Sørlie
Telefon: (+47) 77 62 78 03
tore.sorlie@unn.no

Veileder, professor Oddgeir Friborg
Telefon: (+47) 77 64 67 72
oddgeir.friborg@uit.no

Ph.d.-student Charlotte Bjørnskov Goll
Telefon: (+47) 77 62 76 31
charlotte.b.goll@uit.no

Ph.d.-student Karl Ottar Ottesen
Telefon: (+47) 77 66 95 53
karl.o.ottesen@uit.no

Førsteamanuensis Rannveig Grøm Sæle
Telefon: (+47) 77 64 48 52
rannveig.sale@uit.no


Hjemmeside:
http://www.ung-vilje.comPostadresse:

Prosjekt Ung-vilje
ved prosjektleder Tore Sørlie
Forskningsgruppe Psykiatri
Postboks 6124, UNN Åsgård
9291 Tromsø


 

Besøksadresse:
Åsgårdvegen
ÅSGÅRD UNN

Fakturaadresse:
Universitetet i Tromsø
Fakturamottak
NO-9037 Tromsø

Organisasjonsnummer
970 422 528


Prosjektet er finansiert av: 

 • Regional Differensiert 
  Arbeidsgiveravgift midler
   
 • Sparebank 1 Nord-Norge
  Gavefond
   
 • Universitetet i Tromsø

Undersøkelsen vil være forankret ved Institutt for klinisk medisin (IKM),     Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universitet, og gjennomføres i samarbeid med Institutt for psykologi (IPS) ved samme fakultet og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT - Norges arktiske universitet.    Ansvarlig for siden: Sørlie, Tore
Sist oppdatert: 20.05.2019 09:11