Ny bok om profesjonalisert velferd

Samfunnet blir stadig mer komplekst og derfor stilles det økende krav til de som jobber med barnevern og helse- og omsorg i kommunal sektor. En ny bok fra forskere ved UiT Norges arktiske universitet beskriver handlingsrommet.

Bokomslag
Handlingsrom for profesjonalisert velferd Foto: Cappelen Damm
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.01.21 10:36 Oppdatert: 15.01.21 15:28
Helse og velferd Harstad Narvik

– Arbeidsområdene for barnevern og helse- og omsorg blir stadig mer komplekst og det er behov for endring i kompetansetilfang, samtidig som eksisterende kompetanse må styrkes og videreutvikles. Men hva består denne kompetansen av? spør Bente Lilljan Lind Kassah. Hun er professor i sosiologi og er ansatt ved barnevernspedagogutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

Sammen med to andre kollegaer, Hilde Nordahl-Pedersen, amanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT i Harstad, og Wivi-Ann Tingvoll, dosent emerita ved UiT i Narvik, har hun vært medredaktør for en ny vitenskapelig antologi (tekstsamling) som har fått navnet: Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern.

Boken er et resultat av samarbeid mellom flere ansatte ved UiT Norges arktiske universitet både i Harstad og Narvik. Den er publisert som open access og er dermed fritt tilgjengelig for alle fra forlaget Cappelen Damm Akademisk.

Peker på handlingsrommet

Boken samler ti vitenskapelige artikler som gjennom nye empiriske studier og teoretiske bidrag belyser handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern.

Begge tjenestene skal imøtekomme offentlige myndigheters føringer i et stadig mer komplekst praksisfelt, og de belyses derfor i samme bok.

Boken løfter frem noen av utfordringene som ledere og ansatte opplever i sin tjenesteutøvelse, som blant annet mangelfullt definerte begreper i offentlige dokumenter, forventninger om tverrfaglig samarbeid, utøvelse av kunnskapsbasert praksis, handlingsrom for ledelse og utfordringer knyttet til begrenset kulturforståelse i møtet med pasienter og brukere.

Handlingsrommet påvirkes av den enkeltes kompetanse, motivasjon og forståelse samtidig som det begrenses av økonomi, avtaleverk, lover, politikk og lignende.

– Det er en fordel med et stort handlingsrom, men blir det for stort og udefinert så er det som å lete i tåkeheimen for å finne mening. Derfor prøver vi i denne boken å beskrive noen av utfordringene og mulighetene som ligger her, sier Kassah.

Komplekse problemer må løses gjennom samarbeid

Problemene som mange i utfordrende livssituasjoner opplever er sammensatte, noe som ofte gjør det nødvendig å samarbeide for å utvikle gode løsninger. Kassah peker på at det er store forventninger til tverrfaglig samarbeid fra sentrale myndigheter.

– En av de sentrale løsningene det pekes på er tverrfaglig samarbeid. En tjeneste kan ikke klare å ivareta all den kompetansen som trenges alene. Men det er samtidig ikke klart hva dette egentlig betyr og vi mener det må settes av mer tid og ressurser til å bygge opp tverrfaglige grupper, sier Kassah.

Målgruppe

Boken er primært rettet mot studenter i sykepleie, barnevern og vernepleie, men kan også være aktuell for andre studenter innenfor helse- og omsorgsarbeid. Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste samt kommunalt barnevern og politikere som har innflytelse over utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren, vil også kunne ha nytte av å lese antologien.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler