Med vekt på det psykososiale

14.09.20 Magne Kveseth

Hvordan skape et mest mulig inkluderende læringsmiljø i skolen? Under Forskningsdagene skal professor Mirjam Harkestad Olsen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT i Alta snakke om hva hun mener er viktig for å oppnå dette.

Mirjam Harkestad Olsen
SMÅ BØKER: Professor Mirjam Harkestad Olsen er redaktør for en bokserie på fem bøker så langt om inkludering og læring i skolen. Foto: UiT/Magne Kveseth

Om bokserien

Læringspotensial (april 2019) Mirjam Harkestad Olsen og Kjell Skogen (red.)

Hva er læringspotensial, og hvordan kan vi forstå dette med utgangspunkt i et inkluderende skolemiljø? I denne boken drøftes ulike perspektiver ved læringspotensial.

Psykososialt læringsmiljø (mai 2019)
Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

I boken drøftes ulike perspektiver ved det psykososiale miljøet. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Relasjonsledelse (oktober 2019) 
Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen (red.)

I boken drøftes ulike perspektiver ved relasjonsledelse. Boken fokuserer på hvordan læreren kan ivareta ansvaret for å skape gode relasjoner på en måte som tar vare på elevenes behov for trivsel, læring og utvikling.

Læringsledelse (mars 2020) 
Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.)

Ledelse av læring er helt sentralt for å oppnå et godt og inkluderende skolemiljø. Læringsledelse er det sentrale begrepet denne boken kretser rundt, hvor ulike former for slik ledelse blir definert og diskutert av forfatterne.

Tilpasset opplæring (juli 2020) 
Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug (red.)

Hvordan kan prinsippet tilpasset opplæring forstås og tas i bruk i skolen? Og hvordan kan profesjonsfellesskapet arbeide for å fremme en tilpasset opplæring? I denne boken klargjør forfatterne betydningen av tilpasset opplæring. 


Hun er redaktør for en bokserie om læring og viktigheten av ​et godt psykososialt miljø i skolen. Bøkene er skrevet ​med bidrag fra medlemmer av forskningsgruppa «Inkludering og tilpasset opplæring (ITPO)» og er gitt ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Bøkene er ikke mursteiner, og Olsen mener mindre omfangsrike bøker er lettere å bruke i pensum da de er konsentrert om et tema.

 Glemmer viktige forhold

– I bokserien som jeg er redaktør for, har jeg ønsket å få frem viktigheten av at skolemiljøet skal være inkluderende og at det skal ivareta elevene. For å gjøre det, er etter min mening det psykososiale miljøet ved skolene ekstremt viktig, sier Olsen.

Samtidig legger hun ikke skjul på at hun har vært og fortsatt er kritisk til ​endringen i opplæringsloven, der hun mener ​fokuset på mobbing ble altoverskyggende og til og med omtalt av politikere som«mobbeparagrafen».

– Det er jo også et paradoks at endringen fra psykososialt miljø til skolemiljø ble kommentert å være bra fordi psykososialt miljø er vanskelig å definere. Det handler etter mitt skjønn om det psykiske, hvordan har elevene det, ​og om sosial tilhørighet. Men fordi dette ble ansett å være vanskelig, så forsvant begrepet psykososialt læringsmiljø ​inn i den store begrepspakken 'skolemiljø'. Så er spørsmålet hvordan man skal definere skolemiljø, sier Olsen. 

​Det er denne utfordringen forfatterne i bokserien har tatt tak i.

Mange andre utfordringer

Mirjam Harkestad Olsen er klar på at det finnes mange andre forhold i ​skolemiljøet som trenger å bli satt fokus på, enn bare mobbing.

– Jeg mener det er viktig at vi ser på skolemiljøet i ​et bredere perspektiv, selv om det ikke skal underkjennes at innsats mot mobbing også er viktig. Slik jeg ser det er det mange andre plager som elevene sliter med, enn bare mobbing, sier hun.

Bøkenes tematikk er derfor valgt med det som utgangspunkt. For Olsen har det vært viktig å ​velge fagfolk med en tydelig stemme innen sitt fagfelt.

– Da vi ble kontaktet av forlaget for å lage denne bokserien om inkluderende skolemiljø drøftet vi i forskningsgruppa oss frem til gode begreper som vi mente skulle belyses. Forskningsgruppas medlemmer har bidratt med egne kapitler i flere av bøkene, sier Olsen. 

Mange har fått skriveglede

​I tillegg har hun forsøkt å plukke ut andre eksperter ​som bidrar med andre kapitler. 

– Arbeidet i forskningsgruppa har vært veldig bra med tanke på at alle har fått skrivetrening og publiseringskompetanse underveis. I universitetssammenheng er det mange som har utfordringer knyttet til skriving, mens andre igjen skriver hele tiden. Dette bokprosjektet har gitt mange skriveglede som resultat, sier professoren.

Mirjam Harkestad Olsen skal snakke om hvordan man skaper et mest mulig inkluderende læringsmiljø i skolen under Forskningsdagene på et lavvoseminar ved UiT i Alta 15. september. 

Les om seminaret her! 

 

På Twitter   #norgesarktiske