Inkludering og tilpasset opplæring (ITPO)

Forskningsgruppen for inkludering og tilpasset opplæring har som formål å styrke kvalitet og omfang på forskning, utviklingsarbeid og utdanning knyttet til inkludering og tilpasset opplæring i barnehage og skole. Gruppen vil ha sitt fokus på praksisnær forskning.

Bildet viser en liten del av forskergruppen. Fra venstre: Birgit Simensen, Mirjam Olsen, Anne-Mette Bjøru, Rigmor Mikkelsen, Gudrun Aas, Anita Movik Simensen og Ann Elise Rønbeck.
Følgende var ikke til stede under fotoseansen: Evelyn Eriksen, Fredrik Danielsen, Jorun Buli-Holmberg, Katharina Jacobsson, Mona Rist og Trond Lekang.

Gruppen ønsker en tverrfaglig profil, ved å være et tilbud for forskere og rekrutter fra ulike fagtradisjoner innenfor ILP. Uavhengig av fagtilhørighet, retter gruppen seg mot de fagpersoner som er opptatt av spørsmål knyttet til hovedtema "Inkludering og tilpasset opplæring" og som forsker/ønsker å forske på tema som kan bidra til å utvikle barnehager og skole til en arena hvor alle barn, unge og voksne kan finne en plass.
Videre ønsker gruppen en tverretatlig profil ved å arbeide for et tett samarbeid med ulike andre institusjoner enn universiteter/høgskoler, f.eks. Statped.


Forskergruppen ønsker innad å fokusere på å

  • etablere en faglig plattform for å styrke publisering av artikler og bøker mm, gjerne samskriving på tvers av fag.
  • skape en forskningskultur som bidrar til å løfte fram både den enkelte forsker og gruppen som team.
  • etablere et miljø som fremmer de gode ideer og legger til rette for felles prosjektsøknader og framdriften i prosjektene.
  • etablere et miljø som rekrutterer, beholder og videreutvikler medarbeidere som er genuint interessert i temaet.

Forskergruppen ønsker utad å fokusere på å

  • arbeide for å øke kunnskapen om hva som fremmer inkludering i barnehage og skole.
  • fremme forståelse og kunnskap om tilpasning av opplæringen for barn, unge og voksne.
  • spre ny kunnskap gjennom seminarer, publiseringer og utvikling av nettressurser.
  • bidra til en positiv praksisendring gjennom fokuset på kunnskap og forståelse for kompleksiteten i begrepene tilpasset opplæring og inkludering.
  • knytte kontakt med nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk.