Bærekraftig skipsfart i Arktis


Klimaendringene og nedsmeltingen av arktisk havis gir muligheter for etablering av såkalte «trans-polare» sjøruter, hvor skip kan frakte varer på tvers av tidligere islagte arktiske hav. Vil arktisk skipsfart kunne være en grønn maritim fraktløsning?

Skrevet av Jinmei Lu og Nikolai Figenschau

Frakteskip med sjøis i forgrunnen

Potensielle grønne løsninger for skipsfarten i Arktis

Som følge av økt utvikling i økonomi, eksport og turisme i Arktis har skipsfarten i regionen økt betraktelig det siste tiåret. De pågående klimaendringene og nedsmeltingen av arktisk havis gir muligheter for etablering av såkalte «trans-polare» sjøruter, hvor skip kan frakte varer på tvers av tidligere islagte arktiske hav. Etablering av trans-polare sjøruter kan føre til lavere kostnader, kortere transporttid, økende handel, økonomiske fordeler, økt turisme og ikke minst lavere utslipp. På den andre siden er det mye bekymring knyttet til den potensielle miljøbelastningen en økt skipsfart vil ha på de sårbare områdene i regionen. Vil arktisk skipsfart kunne være en grønn maritim fraktløsning?

Minkende havis gir økende skipsaktivitet

Diskusjonen har eskalert i forbindelse med en rask nedgang i isutbredelse og åpning av nye farbare havområder i Arktis. Noen av disse havområdene holder seg isfrie gjennom hele året, hvor andre er farbare kun om sommeren (august og september). Dette betyr at områder som tidligere kun var tilgjengelige for ferdsel ved hjelp av spesialbygde isbrytere, nå er tilgjengelig for vanlige skip. I lys av dette trekker menneskelig aktivitet lenger nord, enten det skyldes fiskeri, kartlegging av ressurser, frakt av varer eller turisme. Økt fokus på mulighetene i nordområdene har ført til en økning i skipsaktivitet, og noen spekulerer i at det vil fortsette å øke i takt med en mulig etablering av årlige isfrie arktiske sjøruter.
Ved institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT er det flere pågående forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan skipsfarten i Arktis best kan tilpasses miljøet og endringene som forårsakes av globale klimaendringer. Et pågående PhD-prosjekt skal se nærmere på sammenhengen mellom økt skipsaktivitet, utslipp og dens påvirkning på luftkvaliteten i Arktis.

Påvirker luftkvaliteten

Arktisk skipstrafikk er nemlig en viktig kilde til utslipp av menneskeskapte luftforurensende stoffer som karbondioksid (CO2), nitrogenoksider (NOx), karbonmonoksid (CO), flyktige organiske forbindelser (VOC), svoveldioksid (SO2), partikulært sulfat (SO4), metan (CH4) og svevestøv som svart karbon (BC) og partikkelformet organisk materiale (OM). I store havne- og havområder med mye skipstrafikk forårsaker utslippene alvorlige helse og miljøeffekter.

For øyeblikket er det usikkert hvordan økt lokal skipstrafikk vil påvirke det arktiske miljøet ettersom dagens skipstrafikk i nordområdene er betydelig mindre sammenlignet med resten av verden. I tillegg er området preget av store sesongvariasjoner, andre kjemiske prosesser, sårbare økosystemer og tøffe omgivelser, store ubebodde områder og dårlig logistikk.

Risikovurdering av arktisk skipstrafikk

På bakgrunn av mye usikkerhet er det et økende behov for å identifisere potensielle fordeler og ulemper knyttet til økt skipstrafikk i Arktis. PhD-prosjektet tar del i dette arbeidet, hvor prosjektet skal vurdere sannsynligheten for at en økning i skipstrafikk vil føre til en negativ endring i luftkvalitet og konsekvensene av dette. Resultatene vil kunne gi innsikt i hvordan skipsfarten kan bidra til bærekraftig utvikling av transport i Arktis.

En bærekraftig arktisk skipsfart i framtiden

Det blir diskutert hvorvidt skipsfart i Arktis er til fordel eller ulempe for nærområdet. På den ene siden argumenterer man for at arktisk skipsfart vil kunne bidra til bedre økonomiske og miljøvennlig løsninger. Det vil kunne korte ned reiseruter og leveringstid, minske drivstoffbruk og utslipp som bidrar i å motvirke global oppvarming. På den andre siden argumenterer man for at arktisk skipsfart ikke er økonomisk bærekraftig, forstyrrer det sårbare økosystemet og bidrar til økt global oppvarming.

Norge ønsker å bli en verdensledende maritim leverandør av lav- og nullutslippsløsninger. Derfor er det behov for å utvikle bærekraftige løsninger for maritim industri med fokus på både miljø- og logistikktilpassede løsninger. Dersom du ønsker å ta del i utviklingen av et bærekraftig Arktis og få muligheten til å ta del i forskningsaktivitetene i prosjektet, så vil en bachelor i bærekraftig teknologi være midt i blinken! Studiet i gir studentene et unikt innblikk og kompetanse i arktisk bærekraftig teknologi.

På Twitter   #norgesarktiske