Åpner utdanningsinstitusjonene for noen grupper / Educational institutions to open for select groups


Lokalene til fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27. april. – Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

(Scroll down for English version.)

– Sammen med hele den norske befolkningen har vi fått koronapandemien under kontroll. Derfor kan vi åpne opp utdanningsinstitusjonene for noen utvalgte grupper. Vi prioriterer studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre løpet denne våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestedet. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren innenfor følgende fagområder: 

·       utøvende musikk- og kunstfag
·       media- og designfag
·       matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
·       helsefag

Regjeringen er opptatt av smittevern

– Vi har dialog med Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet om hvordan vi kan gjøre dette på en forsvarlig måte. Jeg forventer at hver enkelt utdanningsinstitusjon gjør vurderinger lokalt, slik at kun de som må være på studiestedet, er det. Fagskolene, høyskolene og universitetene har frem til mandag 27. april for å planlegge for den delvis åpningen slik at smitteverntiltakene ivaretas, sier Asheim.  

De helsefaglige rådene innebærer blant annet:

·       at det ikke skal være mer enn fem personer samlet.
·       fysisk avstand på minst to meter mellom hverandre.

Det er også viktig å følge de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene til befolkningen på helsenorge.no, om å blant annet vaske hendene ofte og grundig.

Så mange som mulig skal jobbe hjemmefra

Regjeringen er opptatt av å finne en god balanse mellom behovene for tilgang til lokaler og smittevernhensyn. Derfor begrenses åpningen til de gruppene som opplever størst negative konsekvenser av stengte lokaler.

– Jeg vet at mange andre studentgrupper og ansatte ønsker seg tilbake til campus, og at fortsatt stenging gir negative konsekvenser for mange. Derfor må vi fortsette å gjøre løpende vurderinger basert på rådene fra helsemyndighetene. Fortsatt er det slik at alle som kan, skal jobbe hjemme og unngå unødvendig reising. Vi må fortsette å holde fast på det som virker for å slå ned spredningen av viruset, sier Asheim.

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen på uit.no/korona

-------------------------------------------------------------------------------------------

The buildings of vocational schools, colleges and universities will be opened for select groups of students and employees as of April 27. – The prerequisite is that considerations to infection control are taken, says Minister of Research and Higher Education Henrik Asheim.

– Along with the all the people of Norway, we have brought the corona pandemic under control. This means that can open up the educational institutions for select groups. We will prioritize students, fellows and postdoctoral fellows who are finishing their program this spring, and who require equipment and infrastructure located on campus. The prerequisite is that considerations to infection control are made, Minister of Research and Higher Education Henrik Asheim is quoted as saying in a press release from the Ministry of Education and Research.

The opening is only meant for those who need access to practice rooms, laboratories, and skill rooms to finish this spring withing the following subject areas:

·       music performance and art subjects
·       media and design subjects
·       mathematical-scientific and technological subjects
·       health care subjects

The government is concerned with infection control

– We have an ongoing dialogue with Universities Norway (Universitets- og høgskolerådet) and the Vocational School Council (Fagskolerådet) about how we can do this the proper way. I expect each educational institutions to do their local assessments so that only those that need to be at campus are permitted. The vocational schools, colleges, and universities have until Monday, April 27 to plan for the partial opening, so that considerations to infection control can be taken, says Asheim.

The health professional advice involves, among other things:

·       that no more than 5 people shall be gathered together 
·       physical distance of at least 2 meters between each other.   

It is also important to follow the general recommendations given from the health authorities to the public at helsenorge.no, about (among other things) washing your hands often and thoroughly.

As many as possible are to work from home

The government is concerned with finding a good balance between the need for access to premises and infection control. This is why the opening is limited to the groups who are experiencing the greatest amount of negative consequence due to premises staying closed.

– I know that many other groups of students and employees want to og back to campus, and that campus staying closed bears negative consequences for many people. That is why we must keep making assessments based on the advice from the health authorities. We still need for those who can work from home to do so, and for everyone to avoid traveling unnecessarily. We need to stick with the measures that are working to hinder a further spread of the virus, says Asheim.

For more updated information about the corona situation, check out en.uit/corona

På Twitter   #norgesarktiske