AVLYST: Peter F. Hjort-seminaret 2020 med arbeidsøkt innen geovitenskap

12.02.20 Kai Mortensen

Oppdatering 13. mars: På grunn av situasjonen med coronaviruset er seminaret avlyst inntil videre.

For sjette gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til dagsseminar der nordnorsk arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid. Det overordnede temaet i år er For en nordvendt framtid, og har denne gangen en arbeidsøkt innen geovitenskap.

Norge har store forekomster av geologiske ressurser, blant annet i form av olje og gass, mineraler, naturstein og løsmasser. Disse ressursene er helt nødvendige i et moderne samfunn. Aktiviteter knyttet til leting, utvinning og bruk, bidrar til betydelig sysselsetting og store inntekter til staten. Men aktivitetene medfører også utfordringer for samfunnet, utslipp og naturinngrep. 

I flere tiår har ca. 2/3 av alle geologer og geofysikere her i landet fått arbeid i petroleumsindustrien. Dette bildet er imidlertid i endring. Færre tar utdanning innen geofag og færre søker seg mot petroleumsnæringen. 

I denne arbeidsøkten vil næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner komme sammen for å diskutere hvordan næringer tuftet på geo-kompetanse kan drives bærekraftig, innenfor klimamålene og FNs bærekraftmål. Representanter for sentrale bedrifter og institusjoner vil fortelle om tiltak og omstilling som er i gang eller planlegges, og hva som mangler av kunnskap.

For mer informasjon om Peter F. Hjort-seminaret 2020 og påmelding, se arrangementets nettside.

På Twitter   #norgesarktiske