Strategisk utdanningsutvalg (SUV)


Strategisk utdanningsutvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen utdanningsvirksomheten og skal bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.

Medlemmer:Mandat

Strategisk utdanningsutvalg har følgende oppgaver:

Være rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen utdanningsvirksomheten.
Bidra til å koordinere utdanningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.
Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel.

Det føres referat fra møtene.

Sammensetning

Strategisk utdanningsutvalg består av følgende medlemmer:

Prorektor for utdanning UiT
Prodekan utdanning ved UiTs syv fakulteter og UB/Result
To representanter fra Studentparlamentet
De til en hver tid sittende prodekaner og prorektor for utdanning er representert i utvalget.

Fra høsten 2017 er studentene gitt anledning til å møte med tre representanter. Med virke fra høsten 2018 vil det oppnevnes tre studentrepresentanter, to for ett år, og en med to års funksjonstid. Etter dette oppnevnes to nye representanter hvert år; en med ett års funksjonstid og en med to års funksjonstid slik at en representant alltid overlapper med de to nyoppnevnte.

Prorektor for utdanning er leder for utvalget.

Studiedirektøren er sekretær for utvalget.

Møter:

Fremtidige møter:Avholdte møter: