Thematic sub-themes

Deltema A tar for seg det nordlige Russland, samt de historiske relasjonene mellom Norge og Russland. Det arbeides særlig med med minnepolitikk og historiebruk. AHR ble i 2019 tildelt en stipendiatstilling på temaet «Memory policies and uses of history in the Barents Region, 1993-2023». Et prosjekt med tittelen “History politics and war memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research» fikk støtte fra Norges Forskningsråd i 2020. Et annet prosjekt søkes det nå om finansiering for, nemlig "History politics and war memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research». Prosjektleder for begge disse prosjektene er Kari Aga Myklebost, og fra EAR er ellers med: Petia Mankova, Marianne Neerland Soleim, Artem Spirin og Stian Bones. Videre er også et prosjekt om Pasvikelvas moderne historie i en oppstartsfase. Her deltar EAR-medlemmene Kari Aga Myklebost, Petia Mankova og Stian Bones. Dette er et samarbeidsprosjekt som samler historikere fra Russland, Norge, Finland og Sveits.

Deltema B handler om minoritetspolitikk og urfolk. Flere av EAR-medlemmen arbeider aktivt med denne tematikken, slik som Ketil Zachariassen, Christine Smith-Simonsen, Helge Chr. Pedersen, Petia Mankova, Stine Agnete Sand, Siv Ellen Kraft og Jonathan Crossen. Zachariassen ble i 2018 utnevnt til medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er aktuelt å etablere et flerfaglig forskningsprosjekt om Alta-sakens historie, der urfolks- og miljødimensjonene var sentrale. Et komparativt perspektiv, som omfatter Nord-Amerika og Grønland, er også aktuelt.

Deltema C dreier seg om politikk i Arktis. Et pågående prosjekt, ledet av Stian Bones, har tittelen «Mellom soft power og engasjementspolitikk: Internasjonale dimensjoner ved Norges økosystembaserte forvaltning». Forsker Magnus Andersson ble i 2017 ansatt for å gjennomføre dette prosjektet. Harald Dag Jølle og Stian Bones er redaktører for et verk om "Norsk polarpolitikk 1870-2020", som blir ferdigstilt i 2021, der utnytting av naturressurser og miljø- og klimapolitikk er viktige tema. Utenriks- og sikkerhetspolitikk står også sentralt, og er noe særlig EAR-medlemmene Hallvard Tjelmeland og Stian Bones har arbeidet med. Den kalde krigens historie har vært gjenstand for mye forskning ved vårt miljø, og det søkes nå å føre den kildebaserte forskningen videre fram i tid - fra avslutningen av den kalde krigen og fram til våre dager. I dette arbeidet kan EAR støtte seg på et velutviklet nettverk og samarbeid med andre institusjoner, særlig Institutt for forsvarsstudier.