Datasettmodulen i EUTRO

Datasett i EUTRO benyttes til å lagre, administrere og utlevere forskningsdata, samt gi mulighet for å presentere aggregert informasjon om de spesifikke variabler til et presentasjonsverktøy på web.


Funksjonalitet i datasettmodulen

EUTRO importerer og eksporterer data til andre systemer for å sikre datakonsistens. Foto: Marius Fiskum

Metadata
Data om alle tema og variabler importeres i EUTRO og brukes aktivt i systemet bl.a. til:

 • Vise liste over tilgjengelige variabler ved utlevering
 • Direkte eksport/import av data til NESSTAR for presentasjon
 • Kontroll av data ved import

Forskerdata

 • Data importeres eller legges inn manuelt
 • Innlegging og oppdatering av data logges
 • Kuber og krysstabeller kan genereres ut fra brukerstyrte skjermbilder

Automatisk dokumentasjon av tillegg/endringer

Alt som registreres/endres/slettes logges slik at man kan spore hvem som har gjort hva på hvilket tidspunkt

 • Eks.: Endres en verdi i et datasett finnes kraftig spørrefunksjon som gir mulighet for å sette opp kriterier for spørring mot endringer i datasett
 • Alle uttrekk til forskere logges slik at hele utleveringshistorien kan følges

Menystyrt uttrekk

Det er laget to ulike former for uttrekk.

 • Menystyrt uttrekk for forskere der det velges blant de tema og variabler som tillates utlevert
 • Internt uttrekk som gir ansvarlig for undersøkelsen mulighet for å inspisere datasettene.

Dokumentasjon og skjema

 • Systemet gir rom for oppbevaring av digitaliserte skjema som kan hentes frem gjennom ”personidentifikator”.
 • Mange steder i EUTRO kan dokumentasjon legges inn. Eks. pr. undersøkelse og pr. prosjekt

Utleveringsprosessen

EUTRO er en viktig del av en komplett søknadsprosess og har utarbeidet en mal for dette

 • Variabelbeskrivelsene eksporteres fra EUTRO, importeres i publiseringssystemet NESSTAR og gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider
 • Ved å følge instruksjonene på våre hjemmesider blir søkeren ledet gjennom selve utplukkingen av variabler
 • Dokumentet med variabellisten og et søknadsskjema i Word, sendes sammen med protokollen vårt mottak
 • Etter godkjennelse av prosjektet importeres variabellisten for generering av datasett til forskeren. Datasettet sendes forskeren i hht regler utarbeidet i samarbeid med HUNT og Datatilsynet.

 

 

 

EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Retningslinjer for helseforskning - Helsefak og UNN