Prosjektmodulen i EUTRO

Alle prosjekt som skal ha utlevert data med tilhørende dokumentasjon registreres i EUTRO.

EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Systemet ivaretar helseforskningslovens krav om sikkerhet, håndtering og administrering av sensitive forskningsdata og biologisk materiale. Foto: Marius Fiskum

Prosjektmodulen i EUTRO skal oppbevare og administrere informasjonen om de forskjellige forskningsprosjektene, samt fungere som et styringsverktøy med ledelsesinformasjon.

I EUTRO registreres all informasjon om prosjektene. Budsjett, konsesjoner, dokumentasjon om deltagere, prosjekttyper og annen relevant informasjon knyttet til forskningsprosjektet.

EUTRO vil blant annet gi en oversikt over de prosjektene der institusjonen har et ansvar for hele eller deler av prosjektet, det gis mulighet til å ta ut rapporter og statistikk om forskningsaktiviteten på hvert institutt og gi mulighet til å føre kontroll av forskningen.

Funksjonalitet i prosjektmodulen
 • Prosjektinformasjon
  • Prosjektene registreres i EUTRO etter tilhørighet innad i institusjonen (Institutt - Forskningsgruppe)
  • All informasjon om prosjektet kan legges inn i systemet
  • Dokumenthåndtering - For eksempel prosjektprotokoll, godkjenningspapirer, avviksmeldinger og alle andre typer dokumenter kan registreres direkte mot det aktuelle prosjektet
  • Alle prosjektdeltakere, og deres individuelle roller knyttes mot prosjektet
 • Kobling mot datasett og biobank
  • Prosjektet kobles direkte mot de variabelene og biologiske prøvene som er utlevert
  • Også mulighet for å oppbevare "lenker" til eksterne data. Dette gjøres ved å holde oversikt over plassering til den eksterne dataen.
 • Påminnelser ved tidsfrister
  • Det er mulighet for å legge inn viktige prosjekthendelser i systemet. Det vil gi påminnelser til en spesifisert bruker når en tidsfrist nærmer seg. Dette er for eksempel leveringstidsfrister eller kanskje utløp av konsesjonsrettigheter.
 • Utlevering av data
  • Prosjektstatus oppdateres, et prosjekt må godkjennes av superbruker før det er klart til datautlevering. Dette gjør at prosjektene har alt av godkjenning og dokumentasjon som kreves før det eventuelt kan få data fra systemet.
  • Metadata om en datautlevering oppbevares i EUTRO, slik at systemet har oversikt over samtlige datautleveringer på detaljert nivå.
  • Datasett fra EUTRO kan leveres til prosjekter på formatetene: SAS, SPSS eller CSV
 • Rapporter / Ledelsesinformasjon på forskjellige nivåer. All informasjon som lagres om prosjektene gir oss mulighet til å rapportere
  • Hvem inngår i hvilke prosjekt
  • Hvem tilhører et bestemt prosjekt
  • Hvilke prosjekt nærmer seg/har overskredet frist for bruk av data
  • Hvilke prosjekt har data fra bestemte undersøkelser
EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Retningslinjer for helseforskning - Helsefak og UNN