Pågående FoU-aktiviteter

Tematisk arbeider vi med ulike samfunnsfagsdidaktiske prosjekter, eksempelvis:- prosjekter knyttet til bruk av rollespill og andre arbeidsmåter i samfunnsfaget, - faglige perspektiver på mangfold og etnisitet med basis i urfolk og etniske minoriteter, - etablering av læringsressurser med nordområdene som utgangspunkt, . utvikling av undervisningsopplegg og ressurser knyttet til medborgerskap, demokratiseringsprosesser og kritisk tenkning,-  bruk av digitale verktøy i samfunnsfagundervisningen Et nylig oppstartet felles prosjekt, som involverer medlemmer fra begge campus, er en kvantitativ undersøkelse blant nye studenter om grunnleggende  digital kunnskap. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpte av høsten 2019.

 

 

 

Aktiviteter 2019

 

Vår 2019

Januar: Forskningsseminar på campus Tromsø med fokus på kvantitativ metode

April: Forskningsseminar på campus Alta med fokus på kvantitativ metode (videre arbeid fra januar i Tromsø)

Høst 2019

Oktober: Første møte 4.oktober.

Studietur til Oslo 29/30 oktober. Fokus på institusjonsbesøk og didaktiske problemstillinger (under planlegging).