Om forskningsgruppen

Samfunnsfagdidaktisk FoU-gruppe har som mål å utvikle og å styrke FoU-aktiviteter som er knyttet til samfunnsfaget som fag i skolen. Målsetningen er særlig å fokusere på didaktiske problemstillinger knyttet til skole og  lærerutdanning.  Forskningsgruppen ble initiert høsten 2016, og hadde sitt første møte i april 2017. Bakgrunnen for etableringen av forskningsgruppen er et sterkere fokus på samfunnsfaget i lærerutdanninga, ikke minst gjennom en  økning i studentrekrutteringen, og dermed også andelen studenter som  velger samfunnsfag som sitt fag. Fagmiljøet har også endret det faglige innholdet i emneplanene i forbindelse med ny lærerutdanning, med et større fokus på FoU. Innholdet i skolens samfunnsfag har også endret seg betydelig de siste årene. Også her er det en satsing på FoU-arbeid i faget, spesielt knyttet til området Utforskeren. Til sammen gjør dette at fagmiljøet har en mer systematisk holdning til eget FoU-arbeid. Vi ønsker også å kunne tilby masterstudentene og mulige doktorgradsstudenter et fagmiljø hvor man kan legge frem sitt arbeid og få tilbakemelding fra et samlet fagmiljø.