Miljøgifter, metabolske forstyrrelser og helseeffekter

I samarbeid med Miljøgiftslaboratoriet på Laboratoriemedisin, UNN, arbeider medlemmer av forskningsgruppen med problemstillinger som omfatter hvordan miljøgifter kan settes i sammenheng med hormonfostyrrelser, vitamin D, inflammasjon og type 2 diabetes mellitus.

Miljøgifter

Mennesker har vært eksponert for et økende antall miljøgifter de siste 70 år. To viktige grupper av miljøgifter er organokloriner (OCer) og perfluoroalkyl stoffer (PFASer). Miljøgiftene er kjemikalier som er antropogent produsert og som brukes i industri og i forbrukerprodukter som for eksempel plast, tekstiler, hermetikk og elektronikk. Dette gjør at mennesker er eksponert for et stort antall miljøgifter i sitt daglige liv. Noen miljøgifter opphopes i naturen, i næringskjedene og i mennesket. Selv om det er relativt lave konsentrasjoner av miljøgifter i ulike matvarer, så er det maten vi spiser som er hovedkilden til miljøgifter i mennesket i dag. De persistente miljøgiftene akkumuleres i mennesket fordi de er lite nedbrytbare. Ikke-persistente miljøgifter kan også akkumuleres i mennesket ved kontinuerlig eksponering. Begge typer miljøgifter overføres videre til fosteret i gravide kvinner og til spebarn gjennom morsmelk hos de som ammer. Det er blitt vist at høye konsentrasjoner av miljøgifter kan være skadelig for mennesker og dyr, men det er også en økt bekymring for langtidseffekter av lave konsentrasjoner som måles i blodet i den generelle befolkningen. Målet med vår forskning er å undersøke effekten av en rekke miljøgifter i menneskekroppen. 

Metabolske forstyrrelser

De molekylære mekanismene som påvirkes av miljøgifter og som kan forklare hvorfor miljøgifter er assosiert med økt risiko for en rekke sykdommer er ikke godt kjent. Basalforskning viser at flere miljøgifter kan påvirke ulike metabolske prosesser. I forbindelse med diabetes type 2, er en rekke metabolske prosesser involvert, et eksempel er hormonene insulin og glukagon. Således ønsker vi å vite mer om mekanismer som kan være risikofaktorer for sykdom, og vi studerer derfor en rekke metabolske prosessene som er involvert i utvikling av diabetes type 2 (T2DM).

Pågående studier:

  • Influence of emerging contaminants on endocrine functions and T2DM risk

Denne studien gir oss kunnskap om årsakssammenhengen mellom miljøgifter og type 2 diabets mellitus, og hvordan dette utvikles over tid. Studiet vil være klinisk nyttig for å indentifisere terapeutiske mål for å forhindre utvikling av diabetes, og samtidig gi dokumentasjon for potensielle forbud mot produksjon og bruk av miljøgifter.

 

Prosjektansvarlig: Vivian Berg

 

  • Blood biomarkers as early predictors for T2DM: a longitudinal retrospective case-control study

I denne studien undersøker vi sammenhengen mellom nivåer av steroid- og thyreoid-hormoner, inflammasjonsmarkører og vitamin D i blod over tid og risiko for å utvikle T2DM. Vi vil dermed finne ut om det er sammenheng mellom T2DM og tidlige metabolske forstyrrelser, og om dette kan identifiseres med mulige diagnostiske biomarkører som kan brukes som mål for preventiv terapi. Prosjektet vil ha stor klinisk nytteverdi og innovasjonspotensiale.

 

Stipendiat: Giovanni Allaoui

Prosjektansvarlig: Vivian Berg

Vedlegg:
miljøgift