Idé og søknad
Kontrakt og oppstart
Gjennomføring
Avslutning

Ide og søknad

Når du skal søke om eksterne midler til et forsknings- eller utdanningsprosjekt, er det viktig at du gir prosjektkontoret beskjed så tidlig som mulig. Slik kan vi bedre hjelpe deg å planlegge, og sikre at du får de nødvendige ressursene i søknadsprosessen.

Send e-post til prosjektkontoret@ism.uit.no med informasjon om:

  • Finansieringskilde
  • Program
  • Søknadsfrist
  • Type (koordinator, partner, etc)

Administrasjonens rolle i søknadsprosesser er sammen med prosjektleder å sikre gode budsjetter, som tar høyde for alle utgifter i prosjektene og at evt. egeninnsats/egenfinansiering fra UiT er avklart, og sikre at søknader som skal godkjennes av instituttleder er tilstrekkelig kvalitetssikret og risikovurdert.

Prosjektleder blir tildelt en administrativ ansvarlig/kontaktperson til støtte med søknaden.
Administrativ ansvarlig innkaller prosjektleder til et «førstemøte» for å få oversikt over søknadsinitiativet.

Til hjelp i første møte mellom prosjektleder og administrasjon kan dette skjemaet brukes:
Søknadsstart og risikopunkter (Excel)

Alle kostnadselementer i søknaden må avdekkes og framkomme i budsjettet. Prosjektleder kommer med innspill til disse, og administrativ er ansvarlig for å sette opp budsjettet.

Budsjettet som utarbeides skal ha med alle direkte og indirekte kostnader, samt finansiering fra eksterne kilder og internt fra UiT. Det er mulig å bruke flere regneark til å lage budsjett, avhengig av hvem det søkes til og kompleksiteten i søknaden.

Mal for budsjett (ved bruk av excelarkene må de lagres på eget område)

Sjekkliste budsjett (PDF)

Nyttige linker ved oppsett av budsjett

Prosjekter som innebærer forskning på person og/eller helseopplysninger skal ha en gyldig etisk godkjenning fra aktuelle personvernombud før prosjektet settes i gang:

  • NSD – personopplysninger
  • REK – helseopplysninger

Prosjektleder må sette seg inn i rutiner og retningslinjer for det respektive prosjektet.

Gratis nettbasert kurs i helseforskningsloven

Prosjektleder har ansvaret for å avklare alle nødvendige etiske godkjenninger med NSD og/eller REK. NSD kan brukes til rådgivning før man søker REK om godkjenning av prosjekter. Ta kontakt med REK dersom du er i tvil om prosjektet omfattes av helseforskningsloven: rek-nord@asp.uit.no

Prosjekter med data fra Tromsøundersøkelsen og SAMINOR

Det gjelder særskilte regler og rutiner for prosjekter som ønsker å bruke data fra Tromsøundersøkelsen og SAMINOR. Før det søkes om REK-godkjenning i prosjekter med data fra Tromsøundersøkelsen og SAMINOR må søknaden om tilgang til egen datafil søkes.

Prosjektleder er ansvarlig for at følgende dokumentasjon foreligger og at den arkiveres i ePhorte:

  • Fullstendig søknad om midler med vedlegg
  • Evt. søknad om etisk godkjenning til REK/NSD

Ta kontakt med administrativ ansvarlig for å få bistand med ePhorte.