Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen er etablert i 2013 og er lokalisert ved Campus- Hammerfest, Finnmark og organiserer FoU som har hovedfokus på studier av sykepleieutøvelse og helseutfordringer i distriktsområder. Vi har et spesielt fokus på forskning rundt sykepleie til med nord samiske pasienter, bruk av IKT i utdanning og på hvordan helsen påvirkes av folks levemåter, hvor de bor og hvordan de jobber.

Hensikten med forskningsgruppen er å skape et lokalt forankret distrikts-forskningsfellesskap på vår campus, der lokalsamfunnsutfordringer knyttet til sykepleieutøvelse, helse og livsstil er fokus.

Vi vil innrette forskningen vår mot forhold der pasienter ikke har umiddelbart tilgang på spesialiserte helsetjenester. Samhandlingsreformen 2008-2010 initierer noen utfordringer for både store og små steder. Forskningsgruppen er opptatt av hvordan reformen vil slå ut i samfunn som har spredt bosetting, der det er langt mellom de ulike tjenestene og der kommuner må samarbeide over store geografiske områder for å innfri reformens intensjoner. Den slår og fast at den samiske befolknings krav på å få benytte sitt språk ikke kan underslås og varsler en satsing på språk, kultur og tradisjonskompetanse hos helsepersonell. Prosjekter som involverer nordsamisk språk-, kultur og tradisjonskompetanse verdsettes, fordi vi i denne regionen har et spesielt ansvar for også å gjøre helsevesenet språklig tilgjengelige for den nordsamiske befolkningen. Vi skal derfor ha et spesielt fokus på forskning knyttet til sykepleieutfordringer i møte med nordsamiske pasienter.

Vi ønsker å utforske hvordan helsetilbud og pleie- og omsorgsutøvelse i distrikter med sårbare primærnæringer, med  flerspråklighet, med risikoutsatthet og med en raskt voksende næringsutvikling kan utarte. Å jobbe som sykepleier i rurale strøk fordrer handlingskompetanse og handlingsberedskap i forhold til lokalsamfunnets behov for sykepleie og helsehjelp. Dette innebærer kunnskap om ulike utfordringer, begrensninger og muligheter som foreligger i spredtbygde kommuner. Målet er at forskningen skal komme mennesker og institusjoner i nord samiske og arktiske lokalsamfunn til nytte.

Målgruppe

Forskningsgruppen er i etableringsfasen og vil prøve ut form og innhold i løpet av første år. Forskningens mål- og målgruppe er bred og innbefatter både pasientnær forskning, forskning på sykepleieutøvelse, forskning som viser forbedringspotensialet i strukturelle forhold i helsetjenesten, forskning som bidrar til å kunne studere der en bor og forskning som bidrar til å forstå og takle lokale utfordringer og risikoforhold.

Mål

Vi ønsker å bidra til kunnskapsutvikling mot:

-          Kultursensitiv sykepleie og hvordan helsetjenestene til den samiske befolkningen bør utformes

-          Bruk av urfolksmetodologi med ulike perspektiver

-          Kompetanse hos sykepleiere i distriktene på lokale utfordringer

-          Å utforske levekårene til mennesker i distriktene og hva som skaper trygge lokalsamfunn

-          Spiritualitet og eksistensielle forhold

-          Hvordan kunnskapsutvikling og utdanning kan desentraliseres

-          Hvordan akuttberedskapen kan ivaretas lokalt og hvordan man kan samarbeide over lande- og fylkesgrensene.

-          Bruk av IKT og simulering i undervisning. 

 

Nettverksmål

Vi imøtekommer fler- og tverrfaglighet i prosjektene våre. Internasjonale samarbeid med andre forskningsgrupper i arktiske områder, på relevante temaer og samarbeidsprosjekter om helseutfordringer over landegrensene i sirkumpolare områder, verdsettes og er viktig for forskningsgruppen vår.

Vi ønsker og å videreutvikle vårt nettverket mot sirkumpolare områder, spesielt mot våre kontakter i forskningsgruppen i Yellowknife, som har samme fokus som oss, men og mot andre forskningsgrupper.

Publikasjonsmål

Vi ønsker:

  • å stimulere til formidling via konferanser, media, bøker og tidsskrifter på norsk, nordsamisk og engelsk.
  • å øke publikasjonsfrekvensen på fag- og /eller forskningsartikler i perioden 2019- 2022.
  • å delta i Finnmark med aviskronikker med fag tematikk.

 

Prosjektmål

Vi ønsker et stort prosjekt i forskningsgruppen.

Vi ønsker å delta i søknader om prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Enten som hovedsøker eller medsøker.

 

Forskningsmetoder

Forskerne i vår gruppe har sin styrke på ulike kvalitative datainnsamlingsmetoder. I gruppen har vi kompetanse på narrativ analyse, innholdsanalyse, fenomenologi/hermeneutikk, urfolksmetodologi, aksjonsforskning og evalueringsforskning. Vi har og en viss erfaring med survey og SPSS analyser .

 

Krav for å være med i forskningsgruppen:

At du er masterstudent eller PhD stipendiat med prosjekt som er relevant for FG.

At du er vitenskapelig tilsatt på UiT, i Helse Nord eller annen institusjon med FoU tid og/ eller pågående prosjekt som er relevant for FG.

Assosierte medlemmer (deltagere uten prosjekt og midler, eller som er fullverdig medlem i andre FG) godkjennes av forskningsgruppeleder.