Tematisk satsing

Medlemmer i forskningsgruppen jobber med ulike problemstillinger knyttet til profesjonsteori og til utfordringer for velferdssamfunnet. Forskningsgruppens satsing konsentrerer seg på forskning spesielt innenfor to områder:

  1. Utfordringer for velferdssamfunnet i forbindelse med den kommende demografiske endringen og de svarene en effektiv utnyttelse av tverr- og flerfaglige ressurser i overgang mellom sosiale og helsetjenester kan gi. I denne sammenheng vil forskningsgruppen bygge opp nasjonale og internasjonale nettverk med mål om å utvikle konkurransedyktige prosjektsøknader i hovedsak rettet mot Norges Forskningsrådets (NFR) budsjettsatsing «Flere aktive og sunne år» og EUs kommende rammeprogram for forskning Horizon Europe, Pillar 2 Global challenges and industrial competitiveness, Cluster Inclusive and secure society, i forlengelse av European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

  2. Behov for sosialfaglig ekspertise i ulike velferdstjenester, bl.a. NAV, barneverns- og omsorgstjenestene. I denne sammenhengen kommer forskningsgruppens aktiviteter være samordnet med UiTs og IBS sin satsing på utvikling av Universitets-NAV, både lokalt, regionalt, og nasjonalt. Søknader om ekstern finansiering kommer til å være prioritert rettet til NAV-interne, regionale og nasjonale finansieringskilder.

Vi diskuterer gjerne prosjektideer som faller inn under disse satsingsområdene med andre forskere og forskningsmiljøer!

ProVel skal være en inkluderende møteplass for fast- og midlertidig ansatte og for masterstudenter med interesse for gruppens tematiske satsinger. Samtidig forplikter medlemskap i ProVel. Det forventes at alle som er medlem i ProVel er aktive som forskere og at de støtter hverandre i publisering og prosjektakvisisjon.