Del 5: Oppsummering

Av Dag-Helge Rønnevik

1. Jeg anbefaler kommuneoverleger som ønsker å drive med forskning, å starte med mindre prosjekter som er enkle å gjennomføre. Det finnes både økonomiske ordninger og bestemmelser i avtaler som legger til rette for dette. Du kan også få tellende poeng til spesialiseringen din av å for eksempel publisere en artikkel (allmennmedisin).

2. Du kan som kommunal samfunnsmedisiner bidra i eksisterende prosjekter eller selv initiere prosjekter der du ser behov for det. jeg vil oppfordre leger i kommunale samfunnsmedisinske stillinger til å drive både med forskning og utviklingsarbeid, og se på det som en naturlig del av sin legegjerning.

3. Det er et behov for praksisnær forskning i kommunene jf. Lov om helse- og omsorgstjenester § 8-3 og den nasjonale strategien for innovasjon og forskning, HelseOmsorg21. Kommunene trenger også mer kunnskap om lokal folkehelse jf. Helsetilsynets rapport ”Med blikk for bedre folkehelse”. Aktuelle tema for prosjekter kan derfor finnes både innen helsetjenesteutvikling og det brede folkehelsearbeidet (folkehelseforskning). 

4. Samtidig venter vi på at forskning skal bli en lovpålagt oppgave også for kommunene, og på at legeforeningen og de samfunnsmedisinske foreningene oppretter egne ordninger for samfunnsmedisin, på lik linje med allmennmedisin. NSDM spilte inn til Norsams årsmøte i 2016 et behov for et eget samfunnsmedisinsk forskningsfond.

 

Tips til hva du kan lese i en startfase:

 1. Håndboka ”Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester” (fra Senter for omsorgsforskning).
 2. Legeforeningens nettside om forskning (nyttig info og oversikt).
 3. Grunnkurs H ”Metodekunnskap og kunnskapshåndtering” (ta kurset eller kikk på presentasjonene fra avholdte kurs).
 4. Kunnskapssenterets oppsummeringer (kanskje finner du ditt tema her).
 5. Artikkelen ”samfunnsmedisin” av John Gunnar Mæland fra 2006.

 

Tips til hvor du kan søke om midler for å starte et prosjekt:

 1. Såkornmidler fra NSDM (2 x årlig).
 2. Allmennpraktikerstipend fra AFU (2 x årlig).
 3. Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet (2 x årlig).
 4. Extrastiftelsen (2 x årlig)
 5. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen (varierer fra fylke til fylke).
 6. Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet.

 

Lykke til!

 

Litteraturhenvisning til tekst

 • KS-rapport om kommunenes deltakelse i og bruk av forskning - link.
 • Artikkel i Dagens medisin om leger som lønnstapere i forskningsarbeid - link.
 • NSDMs program for fagutvikling og forskning - link
 • Extrastiftelsen - link
 • Yngre legers forenings forum om stipendiatstillinger - link
 • SKIL - senter for kvalitet i legekontor - link.
 • Legeforeningens nettside om forskning - link

 

 Tilbake til hele guiden