Del 2: Oversikt aktuelle stipendordninger

Stipend fra NSDM

Vi gir «såkornmidler» til ulike prosjekter innen primærhelsetjenesten som fyller kravene i vårt Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning. Her finnes fyldig informasjon om "Programmet"

 

 • NSDM følger AFUs satser for lønn (1 stipendmåned = 42.000,-).
 • Det gis støtte til lønn og driftsmidler, begrenset oppad til kroner 200.000,- ved første tildeling.
 • Søknadsfrister: 15. mars og 15. september. (Utdeling 2 ganger årlig).

NSDM ønsker å stimulere til lavterskel praksisnær forskning, ikke bare innen klinisk medisin men også samfunnsmedisin og helsetjenesteforskning. NSDMs mål er å bidra til sterke distrikter som klarer å rekruttere og beholde dyktige fagpersoner. 

 

Stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)

(AFU) er underlagt Norsk forening for allmennmedisin (NFA), og stipendet kalles på nettsidene til NFA for «allmennpraktikerstipend». Men de har i sine vedtekter at de også skal støtte småskala samfunnsmedisinsk forskning, og derfor sitter det også en representant fra Norsam i utvalget.

 

 • Det kan søkes støtte for 1 - 6 mnd arbeid.
 • Det er en forutsetning at søker er allmennpraktiker, og at prosjektet har nær tilknytning til primærhelsetjenesten. Det spørres også etter tilknytning til allmennmedisinsk forskningsenhet/faggruppe/universitetsseksjon.
 • 1 stipendmåned utgjør i 2015 kr 42.000,-.

Søknadsfrist: 16. mars og 16. september. (Utdeling 2 ganger årlig).

 

Extrastiftelsen

Extrastiftelsen er en egen ordning under Norsk Tipping, etablert på 80-tallet av Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. "ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen".

 

 • 2015: 238 millioner kroner fordeles på over 600 helseprosjekter. «Gullegget» deles ut innenfor områdene forebygging, rehabilitering og forskning.
 • Det kan søkes om midler både til doktorgradsarbeid og til mindre prosjekter. For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må det inngås en allianse med en forhåndsgodkjent organisasjon som stiller seg bak søknaden din. F.eks. Nasjonalforeningen for folkehelsen eller Kreftforeningen. 
 • Helseprosjekter: "ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid".
 • Forskning: "ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet".
 • Ny forskningsstrategi fra 2016: «Vi satser på forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling».
 • Det kan søkes om støtte til doktorgradsstipend, postdoktorstilling eller til frikjøp av seniorforsker.
 • Det gis midler til lønn, sosiale utgifter og et fast driftstillegg, som bestemmes av en fastsatt rundsum: Stipendiat: Ltr. 50 - 57 (kr. 430 500 – 483 700).

Søknadsfrist: 1. juni (april/mai for den organisasjonen du vil samarbeide med).

 

For å fortsette til de andre delene i guiden, klikk her