Kommunal organisering og tjenestetilbud

KOMMUNELEGENS LEDERROLLE OG BEHOV FOR OPPLÆRING - Jan Hana har i sin studie sett nærmere på bl.a. kommunelegerollen og de utfordringene som kan oppstå i skjæringspunktet mellom det å utøve en lederrolle for kommunen og samtidig utføre klinisk arbeid. Stikkord kan være manglende ledererfaring, manglende motivasjon og behov for samarbeid og bedre opplæring. 

KVALITETSFORDELER VED LOKAL BEHANDLING FRAMFOR SYKEHUS - En studie av Lappegard og Hjortdahl angående pasienttilfredshet, viser at pasientene som ble behandlet lokalt ved Sjukestugu i Ål  var mer fornøyd enn de som ble behandlet ved Ringerike Sykehus. Viktige faktorer her er: stille og hjemlig atmosfære, oversiktlig instutisjon, tette bånd til lokalsamfunn og kontinuitet i pasient-personell forholdet. 

KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) - Alle kommuner er pålagt av Helsedirektoratet å opprette en ordning for "øyeblikkelig hjelp"-tilbud til pasienter som er for friske til å legges inn på sykehus og for syke til å være hjemme. Hvordan kommunene organiserer dette på, hvilke krav som stilles til leger og sykepleiere m.v. kan du lese  

 

Litteratur vedrørende tverrfaglig samarbeid