Virkemidler

STIPEND FOR LEGE I SPESIALISERING - Evaluering av et 10-årig legerekrutteringsprosjekt i Finnmark har vist at bindende stipend til leger i spesialisering (LIS) under gruppe 1-tjeneste/grenspesialisering ved større sykehus, har hatt en god effekt. Mange har jobbet videre som spesialister i Finnmarkssykehuset utover bindingstiden på to år. Det må ses i sammenheng med at flertallet av de som har fått stipend har en tilknytning til Finnmark. Les et sammendrag av rapporten her

UTDANNINGSSTILLINGER - Som en motmiddel mot rekrutteringssvikt i primærhelsetjenesten ble det i 2008 laget et notat der man peker på en aktiv satsning på utdanningsstillinger. Dette er blitt aktualisert gjennom omleggingen av legers spesialistutdanning. Se hele utredningen her

HVORFOR UTDANNINGSSTILLINGER? - Se artikkel på vår hjemmeside som har samlet en rekke publikasjoner om temaet og hvorfor dette kan være en god løsning.

UTVEKSLINGSPROGRAM -  Å dele erfaringer med andre distriktsleger gir økt kunnskap, stimulerer til nye løsninger, reduserer den faglige isolasjonen og gir motivasjon til å arbeide i distriktsstrøk. Les mer her.