Kulturelt mangfold

I møtet mellom pasient og lege/helsepersonell er stikkord som kommunikasjon, forståelse, respekt og empati viktig som grunnlag for å skape en relasjon basert på trygghet og tillit. En helt grunnleggende forutsetning for at bl.a. kommunikasjon skal kunne fungere, er at man snakker samme språk. Minst like viktig for samhandling og kvalitet på helsetjenesten som gis, er å hensynta det kulturelle aspektet . For å være i stand til å møte de kulturelle utfordingene som kan oppstå, er det derfor viktig å belyse disse gjennom anvendt forskning og erfaring. Kjernen i dette er at alle pasienter kan ikke behandles likt, men behandlingen må ta utgangspunkt i pasientens kontekst og kulturbakgrunn.

 

INNSIKT I INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON - Tidligere fylkeslege i Rogaland,tidligere seniorrådgiver i samisk helsemedisin i Helsedirektoratet og nå leder i samisk legeforening, Ole Mathis Hetta, publiserte for 25 år siden to artikler hvor innholdet er like aktuelt i dag. Den ene belyser kommunikasjonsproblemer mellom norsk helsepersonell og flyktninger.Gjennom ulik kulturbakgrunn, virkelighetsoppfatning og sosiale referanserammer tolkes og oppfattes signaler på forskjellige måter som gjør at misforståelser oppstår. Les artikkelen her.

Den andre artikkelen retter et kritisk søkelys på våre behandlingsmodeller i psykiatrien,  og påpeker viktigheten av en felles verdensanskuelse mellom terapeut og pasient  som forutsetning for vellykket helbredelse. Les artikkelen her.

"TIDEN ER ET SKIP SOM IKKE KASTER ANKER" - En artikkel av Siv Kvernmo som gir en kort og  summarisk beskrivelse av hovedtrekkene i forskning om samenes helse og helsetilbudet til den samiske befolkningen i Norge. Konklusjonen er at sykdomsbildet skiller seg lite fra den ikke-samiske befolkningen, men det er behov for mer forskning om og tilrettelagte helsetjenester.Les artikkelen her (Utposten nr. 6-2014)

"DEN SOM TIER SAMTYKKER - ELLER IKKE": Overskriften er hentet fra en artikkel av Snefrid Møllersen som belyser viktige problemstillinger knyttet til helsearbeideres kulturforståelse og samhandling med den samiske pasienten, hvor bl.a. likhetsbegrepet, rettigheter og synlighet diskuteres. Les hele artikkelen her ( Utposten nr.8-2009)

 

BRUK AV SAMISK IDENTITET I FORSKNINGSDATABASER OG HELSEREGISTRE - Rapport laget av Susanna Ragnhild Siri ved Samisk Senter for Helseforskning, som ser nærmere på bruk av etnisitet i forskning de siste 30 år. Mye av forskningen er foretatt ved UiT.  Se hele rapporten her

KULTURELT TILPASSET LÆRING - En nylig oppdatert Cohrane-oversikt viser at kulturelt tilpasset opplæring gir bedre blodsukkersukkerkontroll hos etniske minoriteter. Les mer om dette her.

TILPASSET KURSING I FØRSTEHJELP OG AKUTTMEDISIN - En gruppe helsepersonell i Canada forteller om erfaringer fra noen år med opplæring i akuttmedisin og førstehjelp i et avsidesliggende reservat. De tre viktigste prinsippene: 1) standardiserte opplegg kan vise seg uhensiktsmessige eller upassende; (2) relasjonene mellom kursdeltagerne og menneskene de skal hjelpe er relevant og viktig; (3) studieplaner må være oppmerksomme på både de uformelle og formelle akuttrespons systemene. Les mer på NSDM