IKT og læring

Digitalisering i høyere utdanning stiller krav om å ha digital kompetanse og utøve digital dømmekraft når teknologi tas i bruk i undervisning og læring. 

Hvorfor benytte digital læring som pedagogisk ressurs i undervisning og læring?  

  • IKT og læring er et av satsningsområdene for å styrke utdanningskvalitet ved Helsefak 

  • Digitalisering skaper pedagogiske muligheter for nye undervisningsog vurderingsformer

  •  Tilgang til digitale læringsressurser kan bidra til å øke studentens læringslystfleksibilitet og kontinuitet i en aktiv studiehverdag 

  • Digitale læringsressurser kan bidra til å styrke studentens motivasjon og engasjement i læringsprosesssen. 

 

Hva kan HelPed bidra med? 

  • Veiledemotivere og støtte vitenskapelige ansatte i undervisningen med å utvikle læringsaktiviteter med pedagogisk bruk av digital teknologi, der det er formålstjenlig 

  • Veilede og støtte i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsresssurser 

  • Veilede i pedagogisk bruk av Canvas 

  • Delta i og følge opp nettverk av superbrukere av Canvas

  • Veilede og delta i søknadsprosesser og prosjekter som omhandler digitalisering av undervisning

  • I samarbeid med fagmiljøene utarbeide plan for pedagogisk bruk av IKT i undervisning ved Helsefak 

 

Nyttige lenker om Canvas ved Helsefak 

Canvas kom i gang

Canvas LMS ved UiT Implementering av Canvas ved UiT 

https://uit.instructure.com/courses/4219 Forum for digitalt læringsmiljø ved Helsefak (Canvas) 

 

Nyttige lenker om digital undervisning og læring 

https://uio.bibsys.no/courses/24 Kunnskapsbanken i universitets- og høgskolepedagogikk 

https://result.uit.no/udig/ Kursmoduler uDig handler om grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy og læremidler i egen undervisning 

https://norgesuniversitetet.no/skriftserie/digital-tilstand-1-2018-notat Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning: 

https://laeringsbiblioteket.no/pedagogik/e-laering/ Forskning  digitalisering og læring I helsefagene 

 

 

Kontaktperson: 

Rigmor Furu

rigmor.furu@uit.no

776 46376 / 90992299 

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller for å avtale veiledning eller workshop.