Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene

Emne 10 studiepoeng


Fra og med høsten 2017 tilbyr Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet et nytt fleksibelt etter –og videreutdanningsemne i veiledning.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende

 

Søknadsfrist

Vår 2018: 01.12.2017

For å søke: Søknadsweb

 

Arbeidskrav/eksamen

Eksamen bygger på arbeidskravene og læringsaktiviteter i studiesamlingene. I tredje studiesamling vil studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon og tilbakemeldinger (muntlig eksamen). Emnet vurderes til bestått/ikke bestått

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud for å imøtekomme nasjonale føringer om å styrke veiledningskompetansen i helsevitenskapelige utdanninger/praksisstudier. Emnet gir 10 studiepoeng på masternivå og er et halvårs studietilbud som etter planen skal tilbys hvert semester (høst/vår).

Formålet med studiet er å styrke veiledningskompetansen hos alle helsefaglige profesjonsutøvere og undervisere som veileder studenter i praksisstudier ved det helsevitenskapelige fakultet.

Emnet belyser veiledningens teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger, samt metoder og verktøy for veiledning i praksis. Gjennom ferdighetstrening og refleksjon rundt egne erfaringer skal studentene utvikle seg og sin rolle som veileder/praksisveileder. Kommunikasjonsferdigheter, relasjonskunnskap og etisk innsikt står sentralt.

Studiet er strukturert med et digitalt læringsinnhold og fysiske møter ved studiesamlinger. Alle læringsressurser er digitale og samlingene benyttes i hovedsak til ferdighetstrening. Studentene kan, forutsatt et minimum antall deltakere, delta på studiesamlinger i enten Nordland, Troms eller Finnmark.

 

Studiesamlinger vår 2018:

Første studiesamling

07.02.2018: Harstad

09.02.2018: Tromsø

14.02.2018: Alta

 Andre studiesamling

19.03.2018: Harstad

20.03.2018: Tromsø

22.03.2018:  Alta

Tredje studiesamling/eksamen

uke 22 og 23

Innlevering av arbeidskrav

uke 15

Studenten skal møte 1 dag pr studiesamling (totalt 3 dager). Tredje studiesamling er eksamensdag. Dato og stedsangivelse vil publiseres etter søknadsfristens utløp, basert på søkernes geografiske tilhørighet.

 

 

Faglig innhold
  • Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
  • Veiledningsmetoder
  • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
  • Veiledning som strukturert prosess
  • Veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning og veiledning i grupper
  • Rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
  • Refleksjon, kritisk refleksjon og etisk refleksjon
  • Vurdering av skikkethet
  • Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering

 

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenester - 10 stp

 


Tidligere praksisveilederseminarAnsvarlig for siden: Tove-Beate Engum
Sist oppdatert: 01.02.2018 11:44

 

Kontaktpersoner:

Siri Skommesvik

Emneansvarlig

siri.skommesvik@uit.no

Tlf. 776 44629

Bjørn Torsteinsen

b.torsteinsen@uit.no

770 58129


For tilreisende deltakere: Vi gjør oppmerksom på at reise - og oppholdskostnader må dekkes av deltaker selv. 


Skip to main content